De l’any 2007 ençà el valor de mercat dels bens immobles mostra un decreixement sostingut, de forma gairebé simètrica als augments experimentats entre els anys 2000 i 2006,  assolint en alguns casos una variació del 10% anual.

En aquest context és cada vegada més habitual l’existència de divergències amb les comprovacions administratives per al càlcul l’IMPOST de SUCCESSIONS o altres tributs en base al valor de bens immobles i es fa aleshores aconsellable l’obtenció d’una valoració contradictòria a fi de contrarestar el valor aportat per l’Administració.

La Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18 de desembre) estableix en el seu article 57 mitjans a través dels quals l’Administració tributària comprovarà el valor dels bens i altres elements determinants de l’obligació tributària, essent la més habitual en l’aplicació dels coeficients multiplicadors que determini i publiqui l’Administració tributària competent en base al cadastre. Malgrat això, el mateix article, en el seu punt 2, estableix que la taxació pericial contradictòria es pot utilitzar per confirmar o corregir en cada cas les valoracions resultants de l’aplicació d’aquests mitjans.

Així doncs, i d’acord amb que dicta l’article 135 de la mateixa llei, l’interessat pot promoure la taxació pericial contradictòria, en correcció dels mitjans de comprovació fiscal de valors assenyalats a l’article 57 d’aquesta Llei, dins el termini del primer recurs o reclamació que procedeixi contra la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament o, quan la normativa tributària ho prevegi, contra l’acte de comprovació de valors degudament notificat.

En els casos en què la normativa pròpia del tribut ho prevegi, l’interessat es pot reservar el dret a promoure la taxació pericial contradictòria quan consideri que la notificació no conté expressió suficient de les dades i motius tinguts en compte per elevar els valors declarats i denunciï aquesta omissió en un recurs de reposició o en una reclamació economicoadministrativa. En aquest cas, el termini a què es refereix el paràgraf anterior es compta des de la data de fermesa en via administrativa de l’acord que resolgui el recurs o la reclamació interposada. La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria, o la reserva del dret a promoure-la a què es refereix el paràgraf anterior, determina la suspensió de l’execució de la liquidació i del termini per interposar recurs o reclamació contra aquesta.

És important tenir em compte que la valoració aportada per l’interessant haurà de servir de base per a la liquidació en el cas que la diferència entre aquesta, en valors absoluts, i la practicada per l’Administració sigui igual o inferior a 120.000 euros i al 10% d’aquesta. Si la diferència fos superior l’Administració Tributària competent designarà un pèrit tercer.

En el cas de bens embargats la seva valoració ve regulada per el Reglament General de Recaptació, Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol (BOE 2.09.05) en el seu article 97. Els òrgans de recaptació competents hauran de valorar els bens embargats a preus de mercat i d’acord amb els criteris habituals de valoració i en cas de discrepància l’interessant podrà presentar valoració contradictòria realitzada per un perit en el termini de 15 dies comptats a partir del dia següent a la notificació. Si la diferència no excedeix del 20% de la menor, s’estimarà com valor dels bens el de la taxació més alta.

És en aquestes circumstàncies recomanable la  qualitat de les taxacions que efectua ARQUITASA – Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes  inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404- per la seva contrastada solvència i fiabilitat.