160_abrera_g

La  transmissió d’un bé immoble, ja sigui per compravenda, herència o donació, implica un increment patrimonial i genera una obligació tributària: l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

L’adquirent i el causahavent o donatari, en cada cas, han de presentar la liquidació de l’impost en un termini de mig any a comptar des de la data de transmissió o defunció del causant en cas d’herència. L’import de la base imposable és el “valor  real del bé transmès” i aquest és declarat per el contribuent.

No existeix legislació que defineixi el concepte de “valor real” i és comú que el contribuent declari com a base imposable el valor de compravenda o el valor escripturat, cosa que genera, en gran quantitat de casos, requeriments de l’Agència Tributaria per valors superiors als declarats.

Finalment, el Tribunal Suprem ha equiparat el “valor real” a “valor de mercat”:

El concepto de valor real no viene determinado en las normas tributarias, pero el Tribunal Supremo lo equipara al valor de mercado. Por tanto, se puede definir el valor de mercado como aquel precio que estaría dispuesto a pagar un comprador independiente en condiciones normales de mercado. Dicho valor debe calcularse objetivamente, con independencia de las circunstancias que concurran en la transmisión y todo ello con independencia de la facultad de la Administración de comprobar dicho valor”.

Definició que és assimilable al concepte de “valor de mercat” definit en l’Odre “ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras” abastament utilitzada per les Societats de Taxació.

“Valor de mercado o venal de un inmueble (VM). Es el precio al que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta”

 Un cop realitzada l’autoliquidació, queda a potestat de l’Administració Tributària la comprovació de valors i que, en el seu cas, obri un expedient administratiu de comprovació de valor. Els mètodes de comprovació de valors utilitzats poden variar segons l’administració autonòmica i poden incloure valors cadastrals i coeficients multiplicador. Malgrat això, l’import calculat per l’administració no serà vàlid si no s’ajusta al valor real o valor de mercat de l’immoble a la data la meritació segons s’ha definit en paràgrafs anteriors. Donades les grans variacions de valor que han patit els immobles en els darrers anys, aquestes discrepàncies de valor són molt habituals.

La defensa del contribuent davant d’una comprovació de valor no coincident amb el valor declarat és una taxació pericial contradictòria a realitzar per un pèrit taxador nomenat per l’interessat. L’encàrrec es pot realitzar a través d’una Societat de Taxació inscrita al Registre de Societats de Taxació del Banc d’Espanya, que podrà emetre document d’acceptació indicant les dades de  l’arquitecte designat per a la realització de l’informe. Aquesta designació de pèrit ha de comunicar-se a l’administració dins un termini de 15 dies del primer recurs o reclamació que sigui procedent. Aquest tràmit és important per què suspèn l’execució de la liquidació i posposa l’obligació de pagament. És important recordar que la data de referència de la taxació haurà de ser la data de la meritació (compravenda, defunció, donació,…)

Finalment, davant les més que probables futures reclamacions per comprovació de valors, és habitual que els assessors fiscals recomanin realitzar la taxació en el moment de la compravenda per evitar necessitar en el futur una taxació retrospectiva amb el sobre cost que això comporta.

Pressupost de Taxació Pericial Contradictòria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *