162_fira_g

Els edificis hotelers, i per extensió els Hostals, els Aparthotels, els Càmpings o els allotjaments de Turisme Rural, són tots ells immobles lligats a una activitat econòmica, és a dir, immobles concebuts per a ser destinats a una activitat amb la finalitat de produir ingressos. La normativa considera que aquests immobles són d’ “ús monovalent” tant si estan produint com si poden produir ingressos. Per a aquests casos, l’ordre ECO/805/2003 indica que hauran de ser valorats pels mètodes de comparació, per aplicació del mètode d’actualització i per valor de reemplaçament net. El valor final de taxació serà el menor d’ells.

El Mètode de Comparació serà només aplicable en el cas que hi hagi un mercat representatiu d’immobles comparables i es disposi d’informació suficient sobre transaccions o ofertes. (articles 20 i 21)

Per al càlcul d’Actualització el taxador haurà de disposar d’informació comptable suficient de l’explotació o, si no, informació fonamentada sobre ràtios mitjans del sector. La correcta captació i utilització d’aquestes dades pel taxador és bàsica per evitar que una interpretació inadequada penalitzi el resultat de la taxació. La Societat de Taxació estimarà els fluxos de caixa de l’explotació per a la durada previsible de l’activitat. Aquests fluxos poden ser quanties mitjanes, o bé es poden adoptar dades pròpies de l’explotació sempre que es disposi com a mínim de dades completes dels dos exercicis anteriors, en aquest cas seran reduïts en un 10% quan la finalitat sigui hipotecària.

El Valor de Reposició o Reemplaçament Net (VRN) es calcularà de manera anàloga a l’aplicat en immobles d’altres tipologies. Es calcularà el VRN com a suma del valor del sòl obtingut pel Mètode Residual més el cost de construcció a nou (suma de les inversions que serien necessàries per a construir, en la data de la valoració, un altre immoble de les mateixes característiques, capacitat, ús, qualitat, etc. utilitzant tecnologia i materials de construcció actuals) depreciat per l’antiguitat actual de l’immoble i / o factors funcionals.

No obstant això, en el cas que l’immoble estigui arrendat a la data de taxació, el mètode de valoració a aplicar seria el descrit en l’article 29 de l’ordre “Article 29. Fluxos de caixa d’altres immobles en arrendament

La taxació d’un hotel amb finalitat de garantia hipotecària ha d’estar redactada per un pèrit taxador expert i ser emesa per una Societat de Taxació Homologada pel Banc d’Espanya. ARQUITASA és una SOCIETAT DE TAXACIÓ homologada pel Banc d’Espanya amb el número 4.404 des de Febrer de 1992, capacitada per emetre TAXACIONS HIPOTECÀRIES per a totes les entitats financeres. (Llei 1/2013, de 14 de maig)

PRESSUPOST DE TAXACIÓ

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *