S’espera un fort increment de vendes d’habitatges el darrer trimestre

Enguany, com ha passat en anys anteriors, es preveu que augmentin les compravendes a final d’any. Si més no, es donen totes les condicions i més per que això passi. Si repassem les dades de l’any 2010 veurem que es van registrar a Catalunya un total de 64.888 compravendes d’habitatges, cosa que significa un promig […]

La Taxació Pericial Contradictòria

Després de cinc anys de davallada continuada dels preus de mercat dels immobles és habitual que les persones a qui s’ha notificat la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament en relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l’impost sobre successions i donacions no estiguin conformes amb la quantificació del […]

Cobertura de provisions tècniques de les Entitats Asseguradores cada dos anys

La directora general d’assegurances, Flavia Rodríguez-Ponga va anunciar el passat 24 d’abril,  en unes jornades organitzades per  l’IESE i Ernst & Young, que les asseguradores hauran de taxar els seus edificis en propietat cada dos anys en lloc de cada tres com feien fins ara tal i com requeria l’article 84 de l’Ordre ECO/805/2003, de […]

Hem arribat al valor raonable?

En un recent article (keeping it real) publicat al Buttonwood’s notebook de The Economist, el columnista es pregunta per què als Estats Units els preus immobiliaris s’han corregit de nou a allò que sembla ser el valor raonable i en molts mercats europeus no.  El primer raonament  per explicar la ralentització en la baixada de […]

Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Comencem l’any amb la confirmació, tot i que breu, de la tan esperada pròrroga de la Llei de Sòl. El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público publicat al BOE el 31 de desembre de 2011, modifica l’apartat 2 de […]