Probablement la millor opció per valorar herències

Sempre que el causant no hagi realitzat partició de l’herència en testament, els hereus hauran d’afrontar la difícil tasca de posar-se d’acord en una justa repartició del cabal relicte, això és, els bens patrimonials que formen part de l’herència. Per a conèixer un valor fiable dels bens immobles que hi concorren es farà imprescindible comptar […]

La Taxació Pericial Contradictòria

Després de cinc anys de davallada continuada dels preus de mercat dels immobles és habitual que les persones a qui s’ha notificat la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament en relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l’impost sobre successions i donacions no estiguin conformes amb la quantificació del […]

Cobertura de provisions tècniques de les Entitats Asseguradores cada dos anys

La directora general d’assegurances, Flavia Rodríguez-Ponga va anunciar el passat 24 d’abril,  en unes jornades organitzades per  l’IESE i Ernst & Young, que les asseguradores hauran de taxar els seus edificis en propietat cada dos anys en lloc de cada tres com feien fins ara tal i com requeria l’article 84 de l’Ordre ECO/805/2003, de […]

Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Comencem l’any amb la confirmació, tot i que breu, de la tan esperada pròrroga de la Llei de Sòl. El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público publicat al BOE el 31 de desembre de 2011, modifica l’apartat 2 de […]

Nou Reglament per acabar amb les expropiacions milionàries

El Consell de Ministres ha aprovat el nou Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, que desenvolupa aquesta norma, tal com establia el seu text refós, per millorar el funcionament del mercat del sòl, fer-lo més transparent i eficient, combatent eventuals pràctiques especulatives en la utilització del mateix. El nou reglament no afecta el […]