Taxacions referides a anys anteriors

Cert tipus de valoracions s’han de referir a dates passades, per exemple taxacions contradictòries d’hisenda, taxacions per expropiacions, taxacions judicials, herències, etc. La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per […]

La taxació pericial contradictòria

En un context de descens sostingut del valor de mercat dels bens immobles és cada vegada més habitual l’existència de divergències amb les comprovacions administratives per al càlcul del valor de bens immobles implicats en una obligació tributària. Es fa aleshores aconsellable l’obtenció d’una valoració contradictòria fonamentada en el mercat real i realitzada per tècnics […]

La valoració en l’àmbit jurídic

La valoració immobiliària d’àmbit jurídic, no només s’haurà de realitzar per un tècnic competent amb coneixement del mercat i de la normativa, si no que l’haurà de ser defensada per el pèrit en un procediment judicial ja sigui per herències, divorcis,  liquidació de societats o altres. Caldrà doncs que el tècnic conegui la dinàmica judicial […]

Comptabilització del deteriorament en immobles RD1514/2007

El Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, concedeix un nou marc regulador comptable en el que es troben obligades totes les mercantils sigui quina sigui la seva forma jurídica, individual o societària. En la segona part del RD es tracten les NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ […]

“Valor Razonable” al RD 1317/2008

El Reial Decret 1317/2008 per el que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats asseguradores fa referència repetidament al valor raonable i aclareix en la disposició addicional primera que aquest haurà de ser calculat dins del marc jurídic vigent. Així doncs, en el que faci referència a la valoració d’actius immobiliaris caldrà remetre’s a […]

ARQUITASA manté el conveni amb el club ICAB

ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, mantidrà aquest any 2011 el seu conveni  amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona oferint descomptes  als seus col·legiats a través del Club ICAB. Poden fer les seves sol·licituds per correu electrònic (arquitasa@coac.cat) o a través del nostre formulari de Sol·licitud de Pressupost indicant la seva condició de col·legiats. […]