Què cal saber sobre les taxacions?

Què cal saber sobre les taxacions?

Taxacions Què és una taxació? La taxació d’un immoble determina el seu valor de mercat entès aquest com el preu més probable que pot esperar rebre un venedor voluntari per part d’un comprador independent en un supòsit de normalitat de mercat. Quan la taxació és hipotecària haurà d’oferir també un valor ajustat sostenible en el […]

7 preguntes i 7 respostes sobre la plusvàlua municipal

7 preguntes i 7 respostes sobre la plusvàlua municipal

Què és la plusvàlua municipal? La plusvàlua municipal és l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i grava l’increment de valor que experimenten els terrenys urbans en el moment de la transmissió de la propietat o de la constitució o transmissió de drets reals dels terrenys. La base imposable d’aquest impost […]

Valoracions a efectes tributaris

Valoracions a efectes tributaris

La  transmissió d’un bé immoble, ja sigui per compravenda, herència o donació, implica un increment patrimonial i genera una obligació tributària: l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. L’adquirent i el causahavent o donatari, en cada cas, han de presentar la liquidació de l’impost en un termini de mig any a comptar des de […]

Aval Hisenda. Taxacions per ajornar o fraccionar el pagament de l’impost sobre successions i donacions

Els hereus disposen de sis mesos per sol·licitar l’ajormanent i/o fraccionament a partir de la data de defunció. La sol·licitud es realitzarà mitjançant els següents impresos, depenent de l’import del deute: Fins a 18.000.-€:              Model de Sol·licitud S13 Superior a 18.000.-€:    Model de Sol·licitud S14 La sol·licitud, en […]

Les taxacions i l’Oficina Liquidadora

“Vaig comprar i declarar un pis per 110.000 euros i ara l’Oficina Liquidadora diu que en val 150.000 i em reclama 3.000 euros més” Aquesta és una de les trucades que hem rebut darrerament. El descens de preu dels pisos és tant dramàtic que sovint el preu real de venda està per sota del que […]

Barcelona Meeting Point confia que la taxació dels pisos ha tocat fons

S’inaugura el proper dimecres la 16a edició del Barcelona Meeting Point, l`únic congrés immobiliari professional i internacional de l’Estat en el que en una durada de cinc dies es poden trobar personalitats del sector, oportunitats d’inversió, finançament, inversors i noves tendències. El saló d’enguany comença amb l’esperança que coincideixi amb el moment en que el […]