Segueix la incògnita sobre la possible pròrroga de la Llei de Sòl

En el seu discurs d’investidura, el nou President del Govern d’Espanya ha fet referència a la necessitat de valorar adequadament determinats actius immobiliaris en el procés de reestructuració del sistema financer.  La dubtosa valoració dels actius menys líquids com solars  o promocions aturades podria estar “impedint un accés adequat de les entitats financeres als mercat, […]

Nou Reglament per acabar amb les expropiacions milionàries

El Consell de Ministres ha aprovat el nou Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, que desenvolupa aquesta norma, tal com establia el seu text refós, per millorar el funcionament del mercat del sòl, fer-lo més transparent i eficient, combatent eventuals pràctiques especulatives en la utilització del mateix. El nou reglament no afecta el […]

Taxacions referides a anys anteriors

Cert tipus de valoracions s’han de referir a dates passades, per exemple taxacions contradictòries d’hisenda, taxacions per expropiacions, taxacions judicials, herències, etc. La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per […]

La taxació pericial contradictòria

En un context de descens sostingut del valor de mercat dels bens immobles és cada vegada més habitual l’existència de divergències amb les comprovacions administratives per al càlcul del valor de bens immobles implicats en una obligació tributària. Es fa aleshores aconsellable l’obtenció d’una valoració contradictòria fonamentada en el mercat real i realitzada per tècnics […]

La valoració en l’àmbit jurídic

La valoració immobiliària d’àmbit jurídic, no només s’haurà de realitzar per un tècnic competent amb coneixement del mercat i de la normativa, si no que l’haurà de ser defensada per el pèrit en un procediment judicial ja sigui per herències, divorcis,  liquidació de societats o altres. Caldrà doncs que el tècnic conegui la dinàmica judicial […]

Comptabilització del deteriorament en immobles RD1514/2007

El Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, concedeix un nou marc regulador comptable en el que es troben obligades totes les mercantils sigui quina sigui la seva forma jurídica, individual o societària. En la segona part del RD es tracten les NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ […]