Les asseguradores requeriran taxacions cada dos anys dels seus immobles

Tal com vàrem avançar el passat mes d’Abril, el Ministeri d’Economia ha modificat l’ordre ECO/805/2003, de 27 de març rebaixant de tres a dos anys el temps que tenen les entitats asseguradores per a sol·licitar la taxació dels seus immobles a fi d’evitar que perdin valor patrimonial. La modificació s’ha publicat aquest divendres al BOE […]

Novació o Subrogació

No complir amb els pagaments al creditor no és un delicte però, ara com ara, pot acabar en un embargament de béns per el procés judicial que anomenem Execució Hipotecària. Davant de l’impagament de diverses quotes hipotecàries l’entitat Bancària procedeix a reclamar la suma total de la hipoteca a un interès que ronda el 20% […]

Taxacions retrospectives

Cert tipus de valoracions s’han de referir a dates passades, per exemple taxacions per partició d’herències, taxacions contradictòries,  taxacions judicials,  etc. La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a […]