Valoració d’hotels amb finalitat de garantia hipotecaria

Valoració d’hotels amb finalitat de garantia hipotecaria

Els edificis hotelers, i per extensió els Hostals, els Aparthotels, els Càmpings o els allotjaments de Turisme Rural, són tots ells immobles lligats a una activitat econòmica, és a dir, immobles concebuts per a ser destinats a una activitat amb la finalitat de produir ingressos. La normativa considera que aquests immobles són d’ “ús monovalent” […]

Valoracions a efectes tributaris

Valoracions a efectes tributaris

La  transmissió d’un bé immoble, ja sigui per compravenda, herència o donació, implica un increment patrimonial i genera una obligació tributària: l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. L’adquirent i el causahavent o donatari, en cada cas, han de presentar la liquidació de l’impost en un termini de mig any a comptar des de […]

Probablement la millor opció per a taxacions judicials

Probablement la millor opció per a taxacions judicials

La professionalitat i experiència dels taxadors és important sigui quina sigui la finalitat d’un informe de taxació però la capacitat del pèrit taxador revesteix un valor especial quan es tracta de valoracions judicials. En l’àmbit jurídic no serà suficient un tècnic competent que pugui esgrimir coneixement del mercat o de la normativa sinó que també […]

Taxacions per a l’ “Administración Federal de Ingresos  Públicos de Argentina (AFIP)”

Taxacions per a l’ “Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP)”

Una quarta part dels 75.000 argentins censats a Espanya viuen a Catalunya, uns 13.000 d’ells a Barcelona. Entre ells, i els que han tornat a Argentina, compten amb nombroses propietats a l’Estat Espanyol i actualment es poden trobar en procés de regularització de les seves propietats a l’estranger. Amb aquesta finalitat, l’ “Administración Federal de […]

Taxacions per autorització judicial  de venda  en el cas de persones tutelades

Taxacions per autorització judicial de venda en el cas de persones tutelades

Els bens patrimonials dels menors o persones amb capacitat modificada judicialment estan protegits i la persona que ostenti la tutela necessitarà autorització judicial en el cas d’operacions de venda. Aquesta autorització està regulada des del passat 23 de Juliol de 2015 per el capítol VIII de la Llei 15/2015 de la Jurisdicció Voluntària. La competència […]