Hem arribat al valor raonable?

En un recent article (keeping it real) publicat al Buttonwood’s notebook de The Economist, el columnista es pregunta per què als Estats Units els preus immobiliaris s’han corregit de nou a allò que sembla ser el valor raonable i en molts mercats europeus no.  El primer raonament  per explicar la ralentització en la baixada de […]

Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Comencem l’any amb la confirmació, tot i que breu, de la tan esperada pròrroga de la Llei de Sòl. El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público publicat al BOE el 31 de desembre de 2011, modifica l’apartat 2 de […]

Segueix la incògnita sobre la possible pròrroga de la Llei de Sòl

En el seu discurs d’investidura, el nou President del Govern d’Espanya ha fet referència a la necessitat de valorar adequadament determinats actius immobiliaris en el procés de reestructuració del sistema financer.  La dubtosa valoració dels actius menys líquids com solars  o promocions aturades podria estar “impedint un accés adequat de les entitats financeres als mercat, […]

Nou Reglament per acabar amb les expropiacions milionàries

El Consell de Ministres ha aprovat el nou Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, que desenvolupa aquesta norma, tal com establia el seu text refós, per millorar el funcionament del mercat del sòl, fer-lo més transparent i eficient, combatent eventuals pràctiques especulatives en la utilització del mateix. El nou reglament no afecta el […]