S’eliminarà la deducció per habitatge habitual

S’eliminarà la deducció per habitatge habitual

Seguint recomanacions del Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea, el Govern estudia eliminar la desgravació per habitatge habitual. Segons la secretària d’Estat de Pressupostos, Marta Fernández Currás “no és la primera vegada que s’ha fet, és una recomanació tradicional de l’FMI sobre Espanya“. De fet, les deduccions per habitatge habitual van ser liquidades en […]

Avantatges fiscals per la compra d’habitatges durant el 2012

El notable excés d’oferta immobiliària, sobretot en mans d’entitats financeres, davant l’evident escassetat de demanda està provocant un estancament del mercat immobiliari que afecta la fiabilitat del valor dels immobles i afecta a la confiança que han de tenir els mercats en les entitats financeres. Després de les anteriors iniciatives orientades a la valoració real […]

La Taxació Pericial Contradictòria

Després de cinc anys de davallada continuada dels preus de mercat dels immobles és habitual que les persones a qui s’ha notificat la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament en relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l’impost sobre successions i donacions no estiguin conformes amb la quantificació del […]

Cobertura de provisions tècniques i plans de comptabilitat de les Entitats Asseguradores

L’article 64 del Real Decreto 1348/1985, d’u d’agost, per el que s’aprova el reglament d’Ordenació de l’Assegurança privada, que desenvolupa reglamentàriament els preceptes continguts en la Ley 33/1984, de dos d’agost, sobre Mutualitats de Previsió Social, detalla els actius aptes per a inversió de les Provisions Tècniques de les entitats asseguradores, entre les quals hi trobem els bens immobles.

Entre els requisits que han de complir els bens immobles o drets reals per a aquesta finalitat, ….

Cobertura de provisions tècniques de les Entitats Asseguradores cada dos anys

La directora general d’assegurances, Flavia Rodríguez-Ponga va anunciar el passat 24 d’abril,  en unes jornades organitzades per  l’IESE i Ernst & Young, que les asseguradores hauran de taxar els seus edificis en propietat cada dos anys en lloc de cada tres com feien fins ara tal i com requeria l’article 84 de l’Ordre ECO/805/2003, de […]