Els bancs tenen a Catalunya 6 pisos buits per cada 1.000 habitants

Els bancs tenen a Catalunya 6 pisos buits per cada 1.000 habitants

Els bancs tenen en propietat uns 47.000 pisos buits segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això suposa 6,27 pisos buits per miler d’habitants. 15.000 d’aquests estarien buits i en condicions d’habitabilitat mentre que la resta estarien ocupats irregularment, necessitarien reforma o no hi ha dades clares sobre el seu estat. El repartiment d’aquests […]

La donació de bens immobles

La donació de bens immobles

La donació és l’acte acordat lliurement entre vius, pel qual una persona (donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (donatària) que l’adquireix quan l’accepta. La donació d’un o diversos bens immobles a un fill o fills es pot fer a qualsevol edat i per qualsevol valor. L’impost […]

Los que quieran comprar piso este año deberían tener ya las tasaciones

Como hemos anunciado en anteriores ocasiones cuando finalice este año se habrán acabado también una serie de atractivos fiscales para la compra de viviendas. Este hecho y la sensación de que el precio de la vivienda podría haber tocado fondo hacen que para muchos haya llegado la hora de comprar. Aquellos que tengan intención de […]