Cert tipus de valoracions s’han de referir a dates passades, per exemple taxacions contradictòries d’hisenda, taxacions per expropiacions, taxacions judicials, herències, etc.
La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, requereix disposar de mostres de mercat corresponents a la data a què es refereix la taxació que responguin als criteris establerts en aquesta Ordre.
ARQUITASA disposa d’una àmplia base de dades de testimonis de diversos tipus i dates. L’ús d’aquests testimonis contrastats atorga major credibilitat a les taxacions realitzades per aquestes finalitats i fa recomanable comptar amb els serveis d’ARQUITASA, sobretot tenint en compte que la jurisprudència fa especial èmfasi en l’adequació i veracitat dels testimonis utilitzats que són la base del mètode utilitzat i del valor final obtingut.
El prestigi d’ARQUITASA aporta major pes a la valoració, contribuint a una millor defensa del client representat.