Per el desenvolupament de les tasques de les entitats públiques gestores de sòl i habitatge es pot fer necessari conèixer fidelment determinats valors dins del seu marc d’actuació: immobles, plans urbanístics, reparcel·lacions, expropiacions, convenis, cessions, aprofitaments, patrimoni, adquisicions,… fins un llarg etcètera i convé que aquests siguin determinats per professionals que garanteixin els resultats que generin confiança en totes les parts.

És per això un plaer per nosaltres recordar-los la professionalitat d’ARQUITASA, una societat de taxacions inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404, els principals accionistes de la qual són els Col·legis d’Arquitectes.

La  qualitat de les taxacions que efectua ARQUITASA garanteix unes valoracions tècniques objectives i fiables, no únicament per la independència dels seus arquitectes, sinó també per el rigorós control tècnic que presideix totes les seves actuacions. Barcelona, Tasaciones Tarragona, Tasaciones