127_MUTUA_g

ARQUITASA Societat de Taxació és una empresa amb dilatada experiència en taxacions per a Entitats Asseguradores per a Cobertura de provisions tècniques (DGS) segons Ordre ECO/805/2003  i en valoracions amb finalitats per a Plans de Comptabilitat d’Entitats Asseguradores d’acord amb el Real Decret 1317/2008.

El passat mes de març de 2013 es va publicar l’Ordre ECC/371/2013, de 4 de març, per la que es modifica l’ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre “normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. Aquesta modificació, en el seu article únic, redueix de tres a dos anys el temps termini de les entitats asseguradores per a taxar els seus immobles.

«1. Las entidades aseguradoras solicitarán de una entidad tasadora autorizada la revisión de las valoraciones de los inmuebles de su propiedad y de los derechos reales inmobiliarios inscritos a su favor, una vez hayan transcurrido dos años desde la anterior valoración. Excepcionalmente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá reducir el plazo de los dos años, con carácter general o para determinada clase de inmuebles y derechos reales inmobiliarios, cuando por las especiales circunstancias que afectasen al mercado inmobiliario fuese necesario para evitar sobrevaloraciones de los inmuebles.»

Aquesta modificació respon a la davallada de preus viscuda en el mercat immobiliari des de 2007 i s’implementa amb la finalitat de garantir que “la información sobre el valor razonable de los inmuebles de que son titulares las entidades aseguradoras no quede desactualizado, pudiendo incidir negativamente en su situación patrimonial”.

En aquests casos es dóna la necessitat de comptar amb els serveis d’una empresa independent de taxacions amb la fiabilitat i solvència. Per tot això és un plaer per nosaltres recordar-li la professionalitat d’ARQUITASA Societat de Taxació, inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *