Per a la suspensió de l’execució de l’acte impugnat no és suficient la simple interposició d’una reclamació economico-administrativa. Cal  -si no es compleixen els supòsits de l’article 39.2- haver interposat prèviament un recurs de reposició en el que s’hagi acordat la suspensió amb aportació de garanties els efectes arribin a la via economicoadministrativa.
L’interessat podrà aportar alguna com a garantia béns immobles de manera que, entre altra documentació, cal aportar “la seva valoració realitzada per perit amb titulació suficient“. (Art 40.2.b del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa. )

SUSPENSIÓ AMB PRESTACIÓ D’ALTRES GARANTIES L’EMPARA DE L’ART. 44 DEL R.D.520/2005 DE R.P.R.E.A
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR
1. CÒPIA DE LA REA (Reclamació Econòmica Administrativa) interposada davant l’autor de l’acte amb el segell d’entrada en un registre de l’Administració Públic
2. SOL · LICITUD DE SUSPENSIÓ EN ESCRIT SEPARAT DAVANT L’ÒRGAN COMPETENT DE RECAPTACIÓ: HA DE CONSTAR:
– Nom, Cognoms, NIF o RAÓ SOCIAL, CIF
– Si s’actua en representació, còpia dels poders de representació.
– Domicili a efectes de notificacions i telèfon de contacte.
– Indicar expressament que se sol · licita la suspensió per l’art 44
3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER JUSTIFICARLA CONCURRÈNCIA DE REQUISITSNECESSARIS PER A LA COCESSIÓ
– Dos certificats bancaris pels quals es denegui la concessió d ‘avals.
– Saldo dels comptes corrents si són persones físiques.
– Còpia del balanç de situació, i del Llibre Major de Tresoreria, si són persones jurídiques.
– Identificació detallada dels béns que s’aporten com a garantia.
– INFORME DE TAXACIÓ realitzat per una SOCIETAT DE TAXACIÓ INSCRITA AL REGISTRE DEL BANC D’ESPANYA. (Si són béns immobles arrendats s’ha de fer constar aquesta circumstància en l’informe de taxació i s’haurà d’aportar còpia del contracte d’arrendament). Aquesta taxació haurà de ser superior a l’import del deute objecte de recurs afegint els interessos de demora que es meritin per la suspensió de l’execució del deute, més el recàrrec de constrenyiment si es sol · licita la suspensió vençut el període voluntari de pagament, sempre que l’immoble ofert estigués lliure de càrregues. Si tingués anotacions d’embargament no pot ser ofert en Garantia. Si estigués gravat amb préstecs ha d’estar taxat en l’import anteriorment assenyalat més l’import del capital prestat més els interessos ordinaris, de demora, costes, despeses i altres conceptes dels quals respongui aquest immoble ofert en garantia.
Certificat literal expedit pel Registre de la Propietat de titularitat, càrregues i gravàmens dels béns oferts en garantia (no serveix nota simple informativa). (No es poden oferir en garantia immobles gravats amb anotacions d’embargament. Si estiguessin gravats amb hipoteques s’haurà de descomptar l’import de taxació l’import total que inclogui el capital prestat, els interessos ordinaris, de demora, costes, despeses i altres conceptes dels quals respongui l’immoble).

ARQUITASA és la Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, homologada al Banc d’Espanya des de 1992 amb el n º 4404.

Pot sol·licitar la taxació de garantia a ARQUITASA mitjançant el formulari, via mail a arquitasa@coac.net  o tel: 93.222.26.27

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *