93.222.26.27

Taxacions inmobiliàries per a diverses finalitats:
Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’imposts davant l’Agència Tributària, Patrimonials, mercantils, altres.