126_SOCIMI_g

Recomanacions per a l’elecció de Societat de Taxació

Les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI) han estat creades a imatge de les REIT (Real Estate Investment Trust) ja existents en altres països d’Europa (Alemanya, França, Anglaterra, Itàlia …) i els Estats Units. Es tracta de societats cotitzades en borsa amb l’objecte social de tinença, per adquisició o promoció, de béns immobles de naturalesa urbana per al seu arrendament la cotització de les quals podrà variar depenent de les rendes generades i amb les mateixes obligacions i drets que qualsevol altra empresa cotitzada. Aquesta figura permet a particulars invertir en el mercat immobiliari mitjançant la compra d’accions sense la necessitat de comprar directament immobles i posar-los en lloguer. La cotització en borsa d’aquestes entitats permet a l’inversor entrar i sortir simplement per la compra o venda d’accions de manera que la liquiditat és immediata.

Els valors dels immobles de la SOCIMI hauran de ser determinats seguint l’Ordre ECO/805/2003 i les seves modificacions vigents per a això la SOCIMI haurà de triar una Societat de Taxació entre les que figuren en el llistat de Societats de Taxació Homologades pel Banc d’ Espanya. (veure pàg. 109)

Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la qual es regulen les societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari
 Article 5.2. Les aportacions no dineràries per a la constitució o ampliació del capital que s’efectuïn en béns immobles s’han de taxar en el moment de la seva aportació de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes, i amb aquesta finalitat, l’expert independent designat pel registrador mercantil ha de ser una de les societats de taxació previstes en la legislació del mercat hipotecari. (…)

Per ajudar a l’elecció de la Societat de Taxació, la CNMV (Comissió Nacional del Mercat del Valors) ha elaborat un document de “recomanacions a les societats de valoració i immobiliàries cotitzades o en procés de sortida a borsa, en relació amb la valoració de actius immobles” que ARQUITASA SOCIETAT DE TAXACIÓ, SA compleix amb escreix. A més, ARQUITASA supera amb comoditat les completes supervisions que realitza el Servei d’Inspecció del Banc d’Espanya, cosa que garanteix el compliment de la majoria de les recomanacions.

Sintèticament les recomanacions que afecten la Societat de Taxació es resumirien en:
– Assegurar la independència de la Societat de Taxació.
– Control intern que revisi el treball del valorador i cobertura per responsabilitat.
– Control sobre l’adequació de la metodologia utilitzada.
– Control per evitar conflictes d’interès.
– Evitar una excessiva concentració dels serveis de valoració.

En relació a tot això cal recordar que ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACIÓN, SA és una societat independent, inscrita en el registre especial de Societats de Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4.404 des el 3 de Febrer de 1992, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent. Les seves valoracions es realitzen en cada cas d’acord amb els criteris exposats en la normativa vigent Ordre ECO / 805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres i les seves modificacions. Compleix amb els requisits d’honorabilitat, professionalitat i confidencialitat requerits en la legislació vigent. ARQUITASA considera un dels seus majors actius la independència de la societat i els seus taxadors, refusant l’elaboració d’informes en els quals puguin incórrer conflictes d’interès.

Per a més informació consulteu la POLÍTICA DE QUALITAT d’ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACIÓN, SA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *