130_Plusvalua_G

Les sentències judicials segueixen avalant que no procedeix el pagament de l’impost Municipal sobre l’increment del Valor del Terreny (IIVTNU) quan no hi ha hagut increment del valor del sòl entre la data de la compra i la data de transmissió. L’argument per arribar aquesta conclusió és simple: si no hi ha augment de valor no s’ha realitzat el fet imposable.

Els ajuntaments al·leguen que l’article 107 del RDLeg. 2/2004 ﴾TR LHL﴿ prescindeix de la realitat i fixa una plusvàlua fictícia en referència a criteris independents del valor real. En canvi, la llista de sentències que consideren que si no ni ha fet imposable no es pot gravar,  comença a ser llarga: Sentència 144/2015, de 13 de juliol de 2015. Juzgado Contencioso Administrativo número tres de Zaragoza, Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Donostia-San Sebastián, de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014,  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Contencioso-Administrativo Sentencia 553/2012 de 22 de mayo de 2012,  Sentència 310/2012 de 22 de marzo de 2012,  Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona nº 13,…  De fet, algunes d’aquestes sentències consideren inconstitucional el càlcul automàtic de l’impost en base al valor cadastral, de manera que jutges i tribunals podrien plantejar una qüestió d’inconstitucionalitat.

Donat el contexte de davallada del preu del sòl i les sentències favorables, hi ha cada vegada més clients que s’animen a reclamar la plusvàlua municipal quan el valor del terreny no ha patit increments des de la data d’adquisició fins a la data de venda.  Cal insistir que aquest impost grava l’increment del valor del sòl, de manera que fins i tot en casos en que el valor global de l’immoble s’ha mantingut o ha pujat, és possible que el valor del sòl s’hagi reduït i no procedeixi el pagament de l’IIVTNU.

7 preguntes i 7 respostes sobre la plusvàlua municipal

Per comprovar i justificar que no hi ha hagut increment de valor del sòl caldrà obtenir una taxació oficial  d’una Societat de Taxacions Homologada com ARQUITASA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *