El consell de ministres ha aprovat el Pla Estatal d’Habitatge per al període 2013-2016 amb l’objectiu principal el foment del lloguer d’habitatge. inclou un programa d’ajuts al lloguer que permetrà assolir els més de 133.000 beneficiaris, davant els 80.000 actuals
Aquest pla conplementa la nova llei del lloguer d’habitatge, que es troba debatent al senat, i el projecte de llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbana. Els set programes continguts en aquest pla són: subsidiació de préstecs convinguts, ajudes al lloguer, foment del parc públic d’habitatges, foment a la rehabilitació, foment de la regeneració urbana, suport a la implantació de l’informe d’avaluació dels edificis i foment de ciutats sostenibles
A més, aquest Pla Estatal d’Habitatge, amb una dotació de gairebé 2.311.000 d’euros, permetrà crear 105.000 llocs de treball sense comptar amb els que es generin de forma indirecta
Ajuts al lloguer
Els beneficiaris de les ajudes previstes en el pla han de ser persones majors d’edat amb un límit d’ingressos menor a tres vegades l’IPREM (532,51 euros al mes o 6.390,13 euros a l’any i en 12 pagues), modulable segons el nombre de membres i composició de la unitat de convivència, la qual cosa assegura que accedeixin a l’ajut les famílies més necessitades. el lloguer mensual ha de ser igual o inferior a 600 euros. les ajudes, a les que tindran accés preferentment les famílies desnonades, no superaran els 4.200 euros anuals, seran de fins al 40% de la renda i es concediran durant un any, prorrogable si es mantenen les condicions.
Ajudes a la rehabilitació i regeneració
El pla contempla també ajudes a la rehabilitació edificatòria en edificis i instal · lacions per millorar el seu estat de conservació, garantir l’accessibilitat i millorar l’eficiència energètica.
Els immobles hauran de tenir una antiguitat anterior a 1981, almenys el 70 per 100 de la seva superfície ha de tenir ús residencial d’habitatge i constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.
Podran sol · licitar aquestes ajudes comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats o propietaris únics d’edificis d’habitatges.
Es concediran ajudes de fins a quatre mil euros per habitatge per conservació, dos mil euros per habitatge per a millora de l’eficiència energètica (cinc mil euros si es redueix en un 50 per 100 la demanda energètica de l’edifici) i quatre mil euros per habitatge per a millora d’accessibilitat
En el cas de la regeneració urbana, es finançarà la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d’urbanització o reurbanització de l’espai públic o d’edificació en substitució d’edificis demolits.
Els beneficiaris seran els que assumeixin la responsabilitat de l’execució integral de l’àmbit d’actuació amb ajudes de fins a onze mil euros per habitatge rehabilitat, trenta mil euros per habitatge construït en substitució d’una altra demolida i dos mil euros per habitatge per l’obra d’urbanització
Creació d’un parc públic d’HPO de lloguer
a més, s’impulsarà la creació d’un parc públic d’habitatge protegit de lloguer sobre sòls o edificis públics per a famílies amb rendes de fins a tres vegades l’IPREM. també s’impulsaran les intervencions en edificis per millorar la seva conservació i les actuacions de renovació urbana
Mesures addicionals
• Línia ICO per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2013: per atendre les necessitats de finançament de particulars i comunitats de propietaris per emprendre projectes de rehabilitació o reforma d’habitatges i edificis. en aquest cas la dotació serà de mil milions d’euros
• Línia idea. Programa d’ajuts a projectes integrals d’estalvi i eficiència energètica en edificis d’habitatges: per incentivar la realització d’actuacions integrals d’estalvi i millora de l’eficiència energètica, així com la utilització d’energies renovables (renovació de finestres, façanes, calderes, equips de aire condicionat, etc). la dotació serà de cent milions d’euros per a ajudes públiques directes i préstecs reemborsables
• Projecte clima: Compra de crèdits per reduccions verificades de CO2 en el sector de l’habitatge fins als quatre primers anys de funcionament del projecte, per part del fons de carboni per a una economia sostenible (deu milions d’euros en 2013)
Ana pastor, ministra de foment, ha recalcat que el pla permetrà un canvi de plantejament en el negoci immobiliari a orientar al lloguer i la rehabilitació.

FONT: idealista.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *