119_SABER

Taxacions

Què és una taxació?
La taxació d’un immoble determina el seu valor de mercat entès aquest com el preu més probable que pot esperar rebre un venedor voluntari per part d’un comprador independent en un supòsit de normalitat de mercat. Quan la taxació és hipotecària haurà d’oferir també un valor ajustat sostenible en el temps. Ambdós valors poden diferir si s’estima que existeixen probabilitats elevades de reduccions significatives de valor que puguin durar 3 anys.
En l’actualitat la gran majoria de taxacions s’emeten sense diferència entre ambdós valors.

Quan necessito una taxació?
Els motius per obtenir la taxació d’un immoble són molt diversos. En el cas de clients particulars es poden resumir en les següents finalitats:
Taxacions de garantia hipotecària
Taxacions per assessorament en compra-venda
Taxacions per divisió patrimonial en herències i divorcis
Taxacions per determinació de valor a efectes contables
Taxacions contradictòries a les valoracions de l’Agència Tributària.
Comptabilització del deteriorament en immobles

Qui pot fer la taxació?
Els professionals competents en les valoracions d’edificacions són els arquitectes, ja siguin tècnics o superiors. Per les finalitats regulades a l’Ordre ECO/805/2003, anomenades genèricament de garantia, la taxació haurà de ser emesa per una Societat de Taxació Homologada i inscrita al Registre Especial del Banc d’Espanya.

On és el llistat de Societats de Taxació Homologades?
Actualment en el llistat d’Entitats Registrades hi consten 37 Societats de Taxació Homologades. Pots consultar el llistat AQUÍ (juliol 2015). Arquitasa hi consta des de l’any 1992.

Puc encarregar la taxació hipotecària jo mateix?
Sí, pots encarregar la taxació a la societat que et doni més confiança. El banc estarà obligat a admetre la taxació que aporti el client si ve d’una societat inclosa en el Registre Especial del Banc d’Espanya.

Què influeix en el valor de l’habitatge?
El taxador tindrà en compte els mateixos factors que influirien en un comprador ben informat com són: la superfície, la distribució, l’alçada, l’estat de conservació, les qualitats, la ubicació, els serveis de l’entorn, les infraestructures de l’immoble i de l’entorn, etc.
A més a més haurà de tenir en compte els condicionants normatius urbanístics, possibles càrregues o servituds, arrendaments i tots els requeriments i criteris de l’Ordre que regula la redacció d’informes de taxació.

Quina documentació necessitaré?
– Certificació Registral acreditativa de la titularitat i càrregues, o bé fotocòpia d’escriptura de propietat, o bé Nota Simple Registral amb data d’expedició inferior a 3 mesos, o bé fotocòpia del Llibre de Registre de la Propietat. El més habitual és demanar a la Societat de Taxació que et gestioni l’obtenció de la Nota Simple Registral.
– Plànol de l’immoble, acotat o a escala. Si no disposes de plànol el taxador realitzarà un croquis durant la visita per fer un aixecament de plànol. Per superfícies inferiors a 100m2, l’aixecament de plànol no suposa un increment en el pressupost.
– Si es tracta de valorar una promoció caldrà el projecte visat i la llicència d’obres.
– En cas que l’immoble estigui arrendat caldrà aportar el contrate vigent i el darrer rebut de lloguer.
– El taxador s’ocuparà d’obtenir la documentació cadastral i urbanística.

Com puc demanar el pressupost de taxació?
Per obtenir un pressupost de taxació ajustat a les teves necessitats hauràs de facilitar la direcció completa de l’immoble. És important que abans de fer l’acceptació comprovis que el pressupost detalla amb exactitud l’entitat a valorar per evitar variacions en els honoraris. Pots sol·licitar pressupost clicant aquí.

PRESSUPOST DE TAXACIÓ

2 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *