139_TPC

En la transmissió d’un bé immoble és obligatori fer el pagament de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, entre un 5 i un 10% del valor de l’immoble segons els casos, però sovint la comprovació de valors que realitza l’administració no coincideix amb l’import declarat per el contribuent.

Ens els darrers temps ens trobem nombrosos casos de clients que han comprat immobles per preus realment baixos, liquiden l’impost per el valor declarat i reben posteriorment un requeriment de l’Agència Tributària amb una taxació realitzada per l’administració per un valor molt superior, reclamant la diferència i els interessos de demora.

Què pot fer el contribuent?
L’interessat que no està d’acord amb els valor proposats per l’administració pot promoure una taxació  pericial contradictòria

Quan pot fer-ho?
Pot promoure la taxació pericial contradictòria dins el termini del primer recurs o reclamació que sigui procedent (15 dies). Aquest tràmit és important per què suspèn l’execució de la liquidació i posposa l’obligació de pagament. Un cop presentada la sol·licitud per promoure la TPC, l’administració demanarà a l’interessat que nomeni un pèrit i aporti la seva valoració.

Qui pot fer la taxació pericial contradictòria?
La taxació es pot encarregar a una Societat de Taxació inscrita al Registre de Societats de Taxació del Banc d’Espanya o a un pèrit arquitecte. Un cop realitzat l’encàrrec, la societat pot emetre document d’acceptació indicant les dades de  l’arquitecte designat per a la realització de l’informe.

Quin valor preval?
Si la diferència entre la valoració feta per la persona perita de l’Administració i la designada per la persona interessada no és superior a 120.000 euros i no supera en més del 10% la valoració d’aquest darrer pèrit, preval la valoració de la persona perita de l’obligat tributari. Si la diferència és superior, s’haurà de nomenar una tercera persona elegida per sorteig de la forma que preveu la normativa, la valoració de la qual servirà de base a la nova liquidació, amb els límits mínim i màxim, del valor declarat pel contribuent i el valor comprovat per l’Administració, respectivament.

Pressupost de Taxació Pericial Contradictòria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *