108_TOTES_G

La Taxació Homologada és un requisit indispensable per a la constitució d’una hipoteca sobre una propietat, un cost que va a càrrec del client encara que l’encàrrec el realitzi l’entitat financera sense permetre’ns comparar pressupostos. Si més no aquest ha estat fins ara l’esquema habitual.

No obstant això, en un context de competència hipotecària, són molts els clients que volen primer la taxació abans de casar-se amb cap banc. I això és així per dos motius principals:

  1. Escolliran el banc que els ofereixi millors condicions i no volen pagar una taxació en cada entitat.
  2. Probablement la factura de taxació serà més econòmica si la l’encarreguen particularment.

De fet, segons el portal comparador helpmycash.com els bancs van incrementar al voltant d’un 20% els costos de taxació entre 2013 i 2014.

D’acord, però, puc encarregar-la particularment?

Sí, pots. Simplement has de contactar amb una Societat de Taxacions Homologada. Qualsevol d’elles. La Llei és clara al respecte. Ens traurà de dubtes una consulta a la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social. Aquesta Llei diu literalment:

«Las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasación, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, siempre que, sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto en la presente Ley y no esté caducada según lo dispuesto legalmente»

¿I si volen comprovar de la meva taxació em comportarà alguna despesa?

El banc podrà fer les comprovacions que consideri necessàries mitjançant serveis de validació propis o externs però no a càrrec del client. La Llei és clara també en aquest aspecte:

«y ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las comprobaciones que estime pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la certificación. »

¿I si, malgrat tot, no l’accepten?

Ho han de fer. El contrari seria una infracció greu o molt greu. El mateix article citat anteriorment acaba de la següent manera:

«El incumplimiento de esta obligación se entenderá en todo caso como infracción grave o muy grave de la entidad de crédito en los términos de los artículos 5.d) o 4.e), respectivamente, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, respectivamente.»

En qualsevol cas, val la pena preguntar a l’entitat financera si acceptaran la Taxació Homologada que aportarem. Abans de refiar-nos d’un banc, sempre és bo saber si compleixen la llei.

PRESSUPOST DE TAXACIÓ
ARQUITASA és una Societat de Taxacions homologada inscrita en el registre especial de Societats de Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4.404 des del 3 de Febrer de 1992, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent.

2 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *