sol·licitar pressupost taxació Arquitasa Catalunya

ARQUITASA és una Societat de Taxacions Homologada Banc d’Espanya. nº 4.404, fundada per els Col·legis d’Arquitectes,  totalment independent, sense vinculació amb entitats financeres i amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent.

PRESSUPOST DE TAXACIÓ. CONSULTA DIRECTA SENSE COMPROMÍS.
Contacti per telèfon: 93 222 26 27,
per mail: barcelona4.0@arquitasa.com
o bé completant el formulari.
En breu rebrà pressupost ajustat i sense compromís per correu electrònic.
ARQUITASA és competitiva en el terreny hipotecari i altament recomanable taxacions sensibles, de qualitat i complexitat per a particulars, advocats o administracions públiques.
Les nostres TAXACIONS HIPOTECÀRIES són vàlides per a totes les entitats financeres.
El valor afegit  d’ARQUITASA és el prestigi, la fiabilitat i el tracte personalitzat.

Política de Qualitat
Política de Privacitat 

TAXACIONS DE GARANTIA
Informes de valoració regulats per l’ordre ECO 805/2003:
Valoració de béns immobles per a la formalització de préstecs i crèdits hipotecaris
Cobertura de companyies d’assegurances davant de la Direcció General d’Assegurances
Patrimonis institucions d’inversió col·lectiva
Patrimonis de fons de pensions

TAXACIONS DE GARANTIA PER A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
TAXACIONS PATRIMONIALS I MERCANTILS
Informes de valoració amb finalitats diferents de les de garantia i entre les quals comprèn finalitats com a:
Separacions de societats de de guany
Herències
Avals per a ajornaments d’impostos
Contradictòries davant de l’AEAT
Valor del patrimoni abans de la seva posada|posta en venda
Aportacions a capital social no dineràries
Alienacions de participacions societàries
VALORACIONS I SERVEIS PER A LA GESTIÓ URBANÍSTICA
Obtenció d’estudis de mercat amb valors per tipologies i zones per a:
Processos d’expropiació: preu just, valoracions contradictòries, fulles d’estimació, localització de parcel·les i propietaris. Valoració de traspassos, trasllats, indemnitzacions, etc. a efectes previs a l’expropiació
Valoració d’actius immobiliaris (edificis, terrenys, solars, parcs, drets reals, concessions administrativa, etc.)
Valoració de danys de sinistres de béns immobles
Valoracions de costos de rehabilitació d’edificis
Valoració d’edificis singulars
Arbitratges en controvèrsies
Valoracions urbanístiques
Assessorament a l’Administració, reparcel·lacions, valoració d’unitats d’actuació.
SERVEIS A PROFESSIONALS
Valoracions urbanístiques de mercat certificades
Mostres de mercat certificades
índexs i històrics de l’evolució dels preus de mercat
Valoració de terres rurals
Estudis d’idoneïtat de promocions
Estudis de viabilitat immobiliària, tir i van
Formació de taxadors en valoracions, mitjançant diversos
Les Societats de taxació  homologades  estan autoritzades per fer valoracions de béns immobles per a cert tipus d’entitats financeres, en particular les relacionades amb el mercat hipotecari. Habitualment, les societats de taxació certifiquen el valor dels immobles per a determinades finalitats, com són la concessió de finançament amb garantia hipotecària o la valoració d’immobles que formen part del patrimoni de Companyies d’Assegurances o Fons de Pensions.
Les societats de taxació homologades estan registrades i supervisades pel Banc d’Espanya. El seu règim administratiu, l’objectiu és potenciar la qualitat i la transparència de les valoracions, s’estableix en el Reial decret 775/1997, de 30 de maig.