És necessari que tota institució o entitat disposi d’alguna mena de catàleg dels seus bens immobles, ja sigui en forma de llistat  de tipologies i localitzacions, fins a extensos llibres o bases de dades informàtiques amb tota mena de detalls, però en qualsevol cas és recomanable tenir informes individualtzats. És per això que ARQUITASA posa a la seva disposició un servei de catalogació de immobles orientat a facilitar-li de forma clara i concreta totes els dades bàsiques pròpies de cada un dels immobles que siguin de la seva directa responsabilitat.

El nostre servei d’inventari, catalogació i valoració d’immobles es composa dels següents serveis:
– Llistat sistematitzat dels actius propietat de la institució o entitat amb relació de les dades bàsiques
– Treball de camp amb visita a cada un dels actius per valorar el seu estat de conservació, ocupació, ús, entorn immediat…
– Generació d’informe resum de cada immoble que incloent:
      –  Identificació física: Localització i Titularitat
      –  Descripció de l’immoble: Registral, Cadastral, Entorn, Edificació, Antiguetat, Conservació i Situació Urbanística
      –  Localització geogràfica de cada un dels seus immobles a diverses escales; de localització i d’emplaçament i documentació cadastral
      –  Valoració Econòmica en base a mostres comparables aplicant criteris establerts en lOrdre ECO/805/2003
– Informe de conclusions d’acord amb els resultats que ofereixi una guia sobre actuacions a dur a terme sobre la seva cartera d’immobles.

Quins avantatges ofereix tenir els seus immobles catalogats?
Des de la nostra experiència en aquest tipus d’encàrrecs, recordem que ARQUITASA és una societat constituïda el 1990 amb àmplia trajectòria professional en Valoracions i Catalogació, coneixem que les institucions públiques disposen d’importants carteres d’immobles de tot tipus, terres en diferents àmbits legals, solars, locals, immobles complets, edificis emblemàtics, oficines, habitatges…
En molts casos, i a causa del volum d’aquestes carteres, i per manca de mitjans que en ocasions té la institució, part d’aquests immobles es troba en alguna dels següents supòsits:
– Terres sense camp clos en els quals hi ha perills de diversos tipus
– Solars que han estat ocupats
– Immobles necessitats de millores
– Locals buits que podrien produir algun tipus de renda
– Oficines pendents d’identificar el seu major i millor ús
– Solars que estan en situació òptima per la seva localització per ser negociats
– Edificis pendents de catalogar com a ruïnosos
– Immobles ocupats per ciutadans de manera no legal, Etc

Aquestes situacions, quan són desconegudes per a la institució poden provoquen sovint, cada vegada amb major freqüència, problemàtiques de diversos tipus:
– Ciutadans molestos pels problemes de salubritat, higiene o vistes que aquests immobles puguin generar-los.
– Caigudes o ensorraments que puguin provocar ferides lleus o greus sobre algun individu.
– Pèrdues econòmiques sobre el consistori per decisions que, d’haver comptat amb més i millor informació, s’haguessin pres d’una altra forma.
– Costos innecessaris a determinats immobles que poden utilitzar-se amb altres finalitats.

La catalogació d’immobles, en definitiva, li ofereix principalment les següents avantatges:
– Disposar de totes les dades de forma clara, concreta i actualitzada per a la presa de decisions.
– Tenir un coneixement exhaustiu del patrimoni.
– Posar en valor, difondre i fer presentable la cartera d’actius de què es disposa i el valor de la mateixa així com determinar les estratègies de conservació patrimonial que decideixi adoptar a partir de les conclusions ofertes.

Per què confiar en ARQUITASA per a les seves Catalogacions?
Els Arquitectes, per la seva formació, coneixements, experiència professional i visió global del mercat immobiliari han estat des de sempre els més rigorosos tècnicament i els valoradors més destacats i millors gestors d’actius immobiliaris. L’Arquitecte té, per tant, una visió global del mercat i del producte immobiliari i preveu les seves tendències i evolucions.
– Circumstàncies urbanístiques, planejament.
– Aprofitament, edificabilidad.
– Adequació a la normativa urbanística.
– Determinació del millor i més intensiu ús possible del sòl.
– Avaluació dels serveis urbanístics i del seu valor, reparcel·lacions, cessions obligatòries de sòl o del cost de les manques d’aquests.
– Cessions d’aprofitament tipus i el seu cost.
– Determinació del període de vida útil.
– Existència de possibles patologies.
– Possibilitats físiques i legals per a la rehabilitació de construccions.
– Avaluació de les reparacions i el seu cost.

ARQUITASA per la seva condició de Societat dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, disposa dels millors professionals.

Per més informació contactar: 93 306 78 53, arquitasa@coac.cat, o faci la seva sol·licitud web

solicitar taxacio, solicitar tasaciónsolicitar valoració, valoració d’immoble, sociedad de tasación, societat de taxació, valorar inmueblevaloració contradictòria, taxació contradictòria, taxació habitatge, tasación vivienda, taxació vivenda tasaciones de inmuebles, sociedad de tasaciones, tasar casa, tasar pisovaloración patrimonial, valoración de patrimonio, valoració de patrimoni, inventari de patrimoni, empresa de taxacio, empresa de tasaciones, taxació immoble, tasación immueble,