La recent aprovació del Reial Decret-Llei 6/2010, de 9 d’Abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, ha modificat el redactat de l’article 2 de la Disposició transitòria tercera la Llei del Sòl.

A data 1 de Juliol de 2007 va entrar en vigor l’actual Llei del Sòl, Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, amb l’objecte, entre altres, d’establir les bases de la valoració del sòl i la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques en la matèria.

Una de les principals modificacions que introduïa era la desaparició del concepte de Sòl Urbanitzable donat que el seu article 12 estableix que les dues úniques Situacions Bàsiques del Sòl són la de Sòl Urbanitzat i la de Sòl Rural. Malgrat això la Llei, en la seva Disposició Transitòria Tercera, i d’acord amb el redactat del seu text refós aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de Juny, establia que:

1. Las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de su entrada en vigor.

2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de esta Ley, formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la Administración o a terceros.

De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de tres años contados desde la entrada en vigor de esta Ley.

3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o disposición que la sustituya.

A efectes pràctics la pròrroga a què es referia el punt dos implicava que tot sòl urbanitzable s’hauria de valorar conforme als nous criteris de valoració a partir del proper 30 de Juliol d’enguany.

A data d’avui, amb la recent aprovació del Reial Decret-Llei 6/2010, de 9 d’Abril, mencionat a l’inici de l’article, s’ha modificat el segon paràgraf de l’article 2 prorrogant aquest plaç fins a 31 de Desembre de 2011.

ARQUITASA Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes– està  inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404.  La professionalitat dels nostres serveis, garanteix unes valoracions de qualitat, no només per la nostra independència, sinó també pel rigorós control tècnic que presideix totes i cada una de les nostres actuacions.

solicitar taxacio, solicitar tasación, solicitud de tasación, presupuesto tasación, pressupost de taxació, solicitar valoració, sol·licitud de valoració, sol·licitud de taxació, valoració d’immoble, sociedad de tasación, societat de taxació, valorar inmueble, preu de taxació, precio de tasación, tasación pericial, pericial contradictoria, valoració contradictòria, taxació contradictòria, taxació pericial, solicitar pressupost taxació, taxació habitatge, tasación vivienda, taxació vivenda, valor vivienda, valor habitatge, taxacions, tasaciones, tasaciones de inmuebles, sociedad de tasaciones, tasar casa, tasar piso, valorar piso, herencia, separación, testamento, transmisión, valoración patrimonial, valoración de patrimonio, valoració de patrimoni, inventari de patrimoni