La valoració immobiliària d’àmbit jurídic, no només s’haurà de realitzar per un tècnic competent amb coneixement del mercat i de la normativa, si no que l’haurà de ser defensada per el pèrit en un procediment judicial ja sigui per herències, divorcis,  liquidació de societats o altres. Caldrà doncs que el tècnic conegui la dinàmica judicial i tingui aptituds per la ferma defensa del seu informe davant un Tribunal de Justícia en una vista oral.

“…de poco le sirve al Abogado hacer una exposición brillante si el perito que ha aportado para lograr el convencimiento del Juez carece de todo prestigio, su titulación no es la idónea para defender los hechos planteados en su estrategia procesal o, aún teniendo prestigio o titulación, no tiene la capacidad de convicción y su informe carece de una credibilidad mayor que la del resto de los informes periciales aportados por las partes contrarias Julio García Ramírez. Economist&Jurist

L’activitat d’ARQUITASA  en l’àmbit jurídic requereix molt més que un simple coneixement del mercat. Cal també tenir en compte altres circumstàncies complexes que puguin afectar el valor de l’immoble i analitzar la situació jurídica especialment en casos com:

– Taxacions retroactives en el moment de la firma del conveni matrimonial o acceptacions d’herència.
– Càlculs d’usdefruits com a limitació de la nuda propietat que pugui afectar al valor de taxació.
– Taxacions d’immobles afectats per drets reals, servituds de pas, de llum,…
– Segones valoracions / valoració contradictòria per a revisió o comprovació complementaria de valor per l’Administració pública.
– Taxació amb aprovació definitiva o no de plans urbanístics.
– Existència de patologies constructives, determinació de ruïna funcional o econòmica.
– Taxacions de VPO pendents de desqualificació.
– Fulls d’apreuament per expropiacions

ARQUITASA compta amb l’aval del prestigi de la Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes  i, en la seva intervenció en judicis, dicta als seus tècnics els següents principis:

– Conèixer l’estratègia marcada per l’advocat del sol·licitant
– Causar una millor primera impressió que la resta de pèrits intervinents en el procés (amabilitat, seguretat, vestimenta adequada,…)
– Transmetre credibilitat evitant expressions dubitatives
– Exposició clara i precisa de l’informe, exposant tot el necessari per la comprensió de les conclusions i res del  que no ho sigui.
– Defensa educada i rigorosa davant les interpel·lacions de la  resta d’advocats
– Intervenir estrictament en el moment en què se’ls requereix i sobre allò que se’ls demana