Després de cinc anys de davallada continuada dels preus de mercat dels immobles és habitual que les persones a qui s’ha notificat la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament en relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l’impost sobre successions i donacions no estiguin conformes amb la quantificació del valor dels bens que efectua l’administració.

En aquests casos es pot contradir la valoració administrativa efectuada pel perit de l’Administració tributària amb una valoració efectuada per un perit designat per l’interessat. Aquesta valoració haurà de servir de base per a la liquidació en si la diferència entre aquesta, en valors absoluts, i la realitzada per l’Administració és igual o menor a 120.000 euros i al 10% d’aquesta. Quan la diferència sigui superior l’Administració Tributària designarà un pèrit tercer.

La sol·licitud de taxació contradictòria l’haurà de realitzar, a la Delegació Territorialde l’Agència Tributària de Catalunya o Oficines liquidadores de districte hipotecari, presencialment l’interessat o representant autoritzat, en el termini d’un mes des de la notificació de la liquidació. Aquesttràmit no té taxes associades.  La taxació contradictòria realitzada per el pèrit designat per l’interessat s’acompanyarà del formulari de sol·licitud de taxació pericial contradictòria: Full S23

Pot sol·licitar la seva taxació pericial contradictòria a AQUITASA mitjançant el formulari , via mail arquitasa@coac.net  o tel:93.222.26.27.
Taxacions – Tasaciones 

1 Comments

  1. Arquitasa Catalunya

    La Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18 de desembre) estableix en el seu article 57 els mitjans a través dels quals l’Administració tributària comprovarà el valor dels bens i altres elements determinants de l’obligació tributària, essent la més habitual en l’aplicació dels coeficients multiplicadors que determini i publiqui l’Administració tributària competent en base al cadastre. Malgrat això, el mateix article, en el seu punt 2, estableix que la taxació pericial contradictòria es pot utilitzar per confirmar o corregir en cada cas les valoracions resultants de l’aplicació d’aquests mitjans.
    Així doncs, i d’acord amb que dicta l’article 135 de la mateixa llei, l’interessat pot promoure la taxació pericial contradictòria, en correcció dels mitjans de comprovació fiscal de valors assenyalats a l’article 57 d’aquesta Llei, dins el termini del primer recurs o reclamació que procedeixi contra la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament o, quan la normativa tributària ho prevegi, contra l’acte de comprovació de valors degudament notificat.
    En els casos en què la normativa pròpia del tribut ho prevegui, l’interessat es pot reservar el dret a promoure la taxació pericial contradictòria quan consideri que la notificació no conté expressió suficient de les dades i motius tinguts en compte per elevar els valors declarats i denunciï aquesta omissió en un recurs de reposició o en una reclamació economicoadministrativa. En aquest cas, el termini a què es refereix el paràgraf anterior es compta des de la data de fermesa en via administrativa de l’acord que resolgui el recurs o la reclamació interposada. La presentació de la sol•licitud de taxació pericial contradictòria, o la reserva del dret a promoure-la a què es refereix el paràgraf anterior, determina la suspensió de l’execució de la liquidació i del termini per interposar recurs o reclamació contra aquesta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *