Les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) o International Financial Reporting Standard (IFRS) en la seva denominació anglesa, són unes normes comptables adoptades per l’IASB, International Accounting Standards Board (Junta de Normes Internacionals de Comptabilitat). Aquestes normes representen actualment els Estàndards Internacionals en el desenvolupament de l’activitat comptable de forma acceptable i acceptada mundialment. L’aplicació d’aquestes normes en els plans de comptabilitat permet millorar la funció financera amb una major consistència en les polítiques comptables, incrementant la transparència, comparabilitat i eficiència.

107_Valor-Raonable_GEn el cas d’immobles, ja siguin aquests terrenys o edificis, per poder procedir a reflectir aquests actius en la comptabilitat, hauran de ser traduïts a quantitat monetària atenent a la seva VALOR RAONABLE (fair value) que la Norma 13 NIIF, emesa l’1 de gener de 2012, defineix de la següent manera: “El preu que rebria per vendre un actiu o que es pagaria per transferir un passiu en una transacció ordenada entre participants del mercat en la data del mesurament“. Aquesta definició de valor raonable, segons l’apartat IN9 d’aquesta norma “emfatitza que el valor raonable és una mesura basada en el mercat, no una mesura específica d’una entitat. En mesurar el valor raonable, una entitat utilitza els supòsits que els participants del mercat utilitzarien en fixar el preu de l’actiu o passiu en condicions de mercat presents, incloent supòsits sobre el risc. En conseqüència, la intenció d’una entitat de mantenir un actiu o liquidar o satisfer d’una altra manera un passiu no és rellevant en mesurar el valor raonable“.

Aquesta definició no dista molt de la recollida per l’Ordre ECO 805/2003 per el valor de Mercat que s’expressa de la següent manera: “És el preu a què podria vendre l’immoble, mitjançant contracte privat entre un venedor voluntari i un comprador independent en la data de la taxació en el cas que el bé s’hagi ofert públicament en el mercat, que les condicions del mercat permetessin disposar-ne de manera ordenada i que es disposi d’un termini normal, tenint en compte la naturalesa de l’immoble, per negociar la venda”.  Per això, a falta d’altres paràmetres o criteris per a l’obtenció del valor de mercat, són d’aplicació aquests paràmetres i metodologies d’ús habitual pels professionals de la valoració immobiliària.

El valor raonable, invariablement, haurà de ser expressat en una data determinada i atenent a les característiques que té l’actiu en particular, d’acord amb les seves condicions i estats actuals en la data de referència i no en un moment anterior o posterior. En el cas d’exercicis comptables la data serà 31 desembre de cada exercici.

En aquests casos és altament recomanable la tasca d’ARQUITASA Societat de Taxació, una societat independent, creada i formada per arquitectes, homologada pel Banc d’Espanya des de 1992 amb el núm 4.404, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *