CURS DE VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
Arquitasa, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya S.A., imparteix a València el següent curs:
“Curso Intensivo de Valoraciones Inmobiliarias y
Tasaciones de Garantía”
25, 26 y 27 de Novembre de 2010 
Hotel Medium Conqueridor
Cervantes, 9 46007 València Telèfon 963 522 910
Resum del curs:
La legislació actual en matèria de valoració va encaminada a la creació d’un referent clar en la normativa aplicable a les taxacions de garantia. La principal activitat d’ARQUITASA com a societat de taxació se centra en l’àmbit d’aquestes taxacions de garantia i la funció de l’esmentada societat és validar els informes de taxació elaborats pels arquitectes taxadors experimentats, d’acord amb els criteris del Banc d’Espanya; garantint les valoracions per a les entitats bancàries i companyies d’assegurances.
A partir de l’ordre ministerial de 30 de novembre de 1.994 que regula les normes de valoració de béns immobles per a determinades entitats financeres i mes recentment amb l’Ordre Eco 805/2003 les tècniques de valoració van sofrir uns canvis metodològics radicals, en incorporar els sistemes de valoració anglosaxons. S’ha cregut convenient la realització d’aquest curs, ja que suposa una necessària actualització de coneixements, donades les importants novetats introduïdes en la normativa.
L’interès del curs rau en quatre aspectes; per als Arquitectes que tenen un coneixement bàsic sobre valoracions, els aportés una nova aproximació al món de la taxació amb els mètodes més actuals de valoració, mitjançant exemples de gran interès pràctic. Per als Arquitectes iniciats, el curs actualitzarà els seus coneixements, d’acord amb l’última normativa hipotecària que ha transformat de manera substancial els mètodes i criteris de valoració a partir de la publicació de l’esmentada ordre ministerial. De manera que el curs els permeti iniciar-se en el desenvolupament de les taxacions de garantia o reforçar els coneixements ja adquirits en la seva experiència com a taxadors amb les novetats que incorpora la normativa vigent.
El curs també és de gran interès -per a aquells Arquitectes relacionats amb la promoció immobiliària- en estudiar-se tècniques de CASH-FLOW per a anàlisi de la viabilitat de les promocions. A partir de l’obtenció objectiva del denominat VALOR DE MERCAT i d’un estudi sobre els COSTOS FIXES i VARIABLES de la construcció, es desenvolupa un esquema de full de càlcul que ajuda a fixar quin seria el valor màxim a pagar per un terreny per obtenir un determinat rendiment econòmic (VAN i TIR), en les diferents hipòtesis de vendes diferides, al llarg i la durada de la promoció immobiliària. Segons les tècniques de capitalització aplicades a fluxos de caixa, també denominat mètode RESIDUAL DINÀMIC per a l’obtenció del valor del sòl.
Descripció:
S’estructura el curs en els següents apartats:
. Definició, àmbit i marc legal de la taxació de garantia amb explicació detallada dels requisits estructurals i formals del document.
. Explicació teòrica dels principis i mètodes de valoració continguts en la normativa hipotecària.
. Aplicació pràctica mitjançant exercicis concrets de cada un dels mètodes estudiats.
. Aplicació de les tècniques del cash-flow en l’anàlisi de la promoció immobiliària.
. Tallers de realització de diversos tipus de valoració mitjançant l’aplicació informàtica que actualment utilitzen els taxadors d’ARQUITASA.
ORGANITZA:
El curs està Organitzat i impartit per ARQUITASA Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, S.A., www.arquitasa.com
DELEGACIONS:
LEVANTE Av. Pérez Galdós 13 , 1º-1ª 46007 VALENCIA
ANDALUCIA Plaza del Cristo de Burgos, 35       41003 SEVILLA
CATALUNYA Gran Via de les Corts Catalanes, 563 Plta 5ª  08011 BARCELONA
GALICIA C/ Federico Tapias, 64 bajo      15005 LA CORUÑA
Director del curs  “Expert en valoracions immobiliàrias i dictàmenes pericials”: Jose M. Martínez Iranzo. 667 58 37 58 estudio@jmartinezi.e.telefonica.net
Colaborador de direcció “Expert en valoracions immobiliàrias i formació acadèmica”: F. Javier Martínez Iranzo. 629 04 01 91 diametroseis@yahoo.es
DIRIGIT A:
Aquest curs està dirigit a aquells arquitectes i tècnics que vulguin iniciar-se en l’activitat de les taxacions de garantia o esent ja taxadors vulguin aprofundir en les tècniques i mètodes exigits per la normativa actual, als arquitectes i tècnics que necessitin coneixement en profunditat de les tècniques de valoració immobiliària per aplicar-les a l’activitat professional en l’àmbit de la gestió immobiliària, l’urbanisme, peritatges judicials de valoració, peritatges de valoració per a l’Administració o per al Tècnic de l’Administració en els seus diferents graus, Local, Autonòmica o estatal.
Programa:
CURS INTENSIU DE VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
VALORACIONS DE GARANTIA       TAXACIONES HIPOTECÀRIES 
 TOTAL: 17,5 HORES. DE PONÈNCIES.  19,5 HORES DE CÀRREGA LECTIVA.
Horari:
Dijous 25 de novembre de 2010 de 16,00 a 20,30 hores
Divendres 26 de novembre de 2010 de 9,00 a 14,00 hores i de 16,00 a 20,30 hores
Dissabte 27 de novembre de 2010 de 9,00 a 14,30 hores
Inscripcions i preu:
La inscripció al curs es farà efectiva a través de l’enviament del formulari annex a aquest document a l’adreça d’Arquitasa, ja sigui per fax, correu o altres mitjans.
El formulari d’inscripció haurà d’anar acompanyat del corresponent comprovant d’ingrés.
PREU D’INSCRIPCIÓ:
Per al curs de Taxacions Hipotecàries a impartir a València:
Arquitectes Col·legiats: 260,00- euros
Arquitectes tècnics, aparelladors i Enginyers d’Edificació Col·legiats: 290.00. -euros
Altres: 350,00,- euros
Data i lloc:
25, 26 i 27 de Novembre de 2010 
Medium Conqueridor Carrer Cervantes, 9 46007 València Telèfon 963 522 910
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS
Curs:
“INTENSIVO DE VALORACIONES INMOBILIARIAS Y TASACIONES DE GARANTÍA”
INSCRIPCIÓ CURS A CELEBRAR A VALÈNCIA ELS DIES 25, 26 i 27 DE NOVEMBRE DE 2010
Arquitectes Col·legiats: 260,00- euros
Arquitectes tècnics, aparelladors i Enginyers d’Edificació Col·legiats: 290.00. -euros
Altres: 350,00,- euros
Pagament:
.        Transferència /ingrés al compte de Caixa d’Arquitectos 3183.4600.88.0000002339
INSCRIPCIÓ:
A ENVIAR A ARQUITASA Avda. Pérez Galdós 13 – 1ª  – València 46007 Tel. 963522503  Fax. 963515597 e-mail: coordinadora@arquitasa.com
Cognoms:                                                                        Nom:
Núm.col·legiat:
Direcció:   
Població:                                                                   Còdi Postal:
Telèfon:                                     Fax:                     
NIF:                                             correu electrònic: 
Es taxador/a actualment  Si   No  
……………….. a … de …………………………. de 2010
SIGNATURA
NOTA: ARQUITASA ES RESERVA EL DRET D’ANUL·LACIÓ DEL CURS DE NO ASSOLIR-SE UN MÍNIM D’INSCRITS FINS A 5 DIES NATURALS ABANS DEL COMENÇAMENT DEL MATEIX. EN TAL CAS ES COMUNICARÀ A TOTS ELS INSCRITS I ES PROCEDIRÀ A LA DEVOLUCIÓ DE LES QUOTES D’INSCRIPCIÓ.
Amb la signatura del present document de matrícula, l’alumne autoritza expressament ARQUITASA a incorporar-lo als seus fitxers, podent exclusivament ser destinats, segons el disposat en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, per fer arribar informació sobre serveis, cursos i activitats. No obstant això, en el cas en el qual no desitgi rebre aquesta informació, indiqui-ho si us plau en aquesta casella._________________________________________________________________________
En tot cas ARQUITASA garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. El signant queda igualment informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent.