L’art. 8.3, pàg. 2n del RD 716/2009 disposa que L’informe tècnic de taxació, així com el certificat en el qual podrà sintetitzar-se el mateix, haurà de ser firmat necessàriament per un Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic, Enginyer o Enginyer tècnic de l’especialitat corresponent” segons el règim competencial professional marcat per la naturalesa de l’objecte de la taxació”.

A més a més, la Disposició Derogatòria única de l’esmentat RD 716/2009 estableix que “a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret, quedaran derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al seu contingut i, en especial, el Reial Decret 685/1982, de 17 de març, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 2/1981, de 25 de març“.

D’aquesta manera, a efectes del mercat hipotecari, el professional que ha de firmar l’informe de valoració serà un Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic, Enginyer o Enginyer Tècnic de l’especialitat corresponent segons el règim competencial professional marcat per la naturalesa de l’objecte de la taxació. Evidentment, l’esmentat professional haurà de comptar amb els coneixements, experiència i informació que s’exigeixen en la normativa de valoració.

L’art. 4 de l’Ordre ECO/805/2003 defineix, a efectes de taxació, dos nivells de sòl:
– El Nivell II inclou “els terrenys classificats com no urbanitzables en els que no es permeti edificar per a usos diferents de la seva naturalesa agrícola, forestal, ramadera o que estiguin lligats a una explotació econòmica permesa per la normativa vigent. També s’inclouran els terrenys classificats com urbanitzables que no estiguin inclosos en un àmbit de desenvolupament del planejament urbanístic o que estant-ho, no s’hagin definit en ell les condicions per al seu desenvolupament”. 
– El Nivell I engloba a tots els altres terrenys.

El mateix article defineix com a finca rústica “aquell terreny de nivell urbanístic II que es dediqui o pugui dedicar-se al desenvolupament d’una activitat agrària“.
Si el terreny objecte de valoració és de Nivell II però no és finca rústica d’acord amb les definicions de l’art. 4 de l’Ordre, es contemplen dues possibilitats: que sobre ell existeixi una explotació (no agrària) o que no.
Si existeix explotació, podrà firmar l’informe de valoració el professional que estigui habilitat per a això segons el seu règim competencial professional, depenent de la naturalesa de l’explotació (e.g. un enginyer de mines podrà firmar l’informe de valoració d’una mina).
Si no existeix explotació, s’ha d’establir la distinció de si existeix edificació (o està permesa) o no.
Si existeix edificació (o està permesa), la capacitat per firmar l’informe estarà en funció del règim competencial del professional.
Si no existeix edificació ni està permès, qualsevol Arquitecte, Arquitecte Tècnic (o assimilat) o Enginyer o Enginyer Tècnic estarà habilitat per firmar l’informe.

solicitar taxacio, solicitar tasación, solicitud de tasación, presupuesto tasación, pressupost de taxació, solicitar valoració, sol·licitud de valoració, sol·licitud de taxació, valoració d’immoble, sociedad de tasación, societat de taxació, valorar inmueble, preu de taxació, precio de tasación, tasación pericial, pericial contradictoria, valoració contradictòria, taxació contradictòria, taxació pericial, solicitar pressupost taxació, taxació habitatge, tasación vivienda, taxació vivenda, valor vivienda, valor habitatge, taxacions, tasaciones, tasaciones de inmuebles, sociedad de tasaciones, tasar casa, tasar piso, valorar piso, herencia, separación, testamento, transmisión, valoración patrimonial, valoración de patrimonio, valoració de patrimoni, inventari de patrimoni, empresa de taxacio, empresa de tasaciones, taxació immoble, tasación immueble, pedir tasación,