Els hereus disposen de sis mesos per sol·licitar l’ajormanent i/o fraccionament a partir de la data de defunció.
La sol·licitud es realitzarà mitjançant els següents impresos, depenent de l’import del deute:
Fins a 18.000.-€:              Model de Sol·licitud S13
Superior a 18.000.-€:    Model de Sol·licitud S14

La sol·licitud, en original i fotocòpia,  haurà d’anar acompanyada de:
– Fotocòpia del DNI de les persones interessades.
– Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
– Fotocòpia de l’imprès d’autoliquidació degudament omplert i presentat davant l’Administració, amb indicació del número d’expedient corresponent. Model 600

A més a més, en els casos en que l’import del deute superi els 18.000.-€ la norma preveu la necessitat d’aportar garantia que podrà consistir en:

Aval bancari per la quantia de la la quota pendent de pagar més els interessos corresponents que es meritin i el 25 % de la suma de tots dos conceptes.
Justificant bancari acreditatiu de la impossibilitat d’obtenir l’aval bancari oferint hipoteca immobiliària suficient sobre una finca que estigui lliure de càrregues,i aportant el certificat de domini i càrregues, el darrer rebut de l’IBI i una valoració de la finca efectuada per una societat de taxació inscrita en el Registre de Societats de Taxació del Banc d’Espanya, o bé qualsevol altra garantia que l’Administració consideri suficient.

Més informació: Oficina Virtual de tràmits. Gencat

ARQUITASA és la Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, homologada al Banc d’Espanya des de 1992 amb el nº 4.404.

ARQUITASA realitza taxacions de garantia per  l’ajormanent i/o fraccionament de l’impost sobre successions i donacions

SOL·LICITAR PRESSUPOST

3 Comments

 1. Arquitasa Catalunya

  Es pot demanar l’ajornament o fraccionament d’un deute tributari quan existeixin impediments transitoris de tresoreria d’acord amb els art.44 i següents del RD939/2005 pel que s’aprova el Reglament general de recaptació i la normativa específica de cada tribut.

  La sol·licitud d’ajornament o fraccionament es realitza presentant l’imprès de sol·licitud acompanyat de la documentació necessària per identificar el deute i, si s’escau, la garantia corresponent amb proposta de calendari d’ingressos i la documentació relativa l’existència de dificultats econòmiques.

 2. Arquitasa Catalunya

  En l’adquisició de l’habitatge habitual, segons l’article 113 del Reial decret 828/1995 pel que s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es preveu la possibilitat de fraccionar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en tres anualitats, sempre que l’habitatge no superi els 120 m2.

 3. Arquitasa Catalunya

  La disposició addicional 13a de la Llei 7/2003, preveu la possibilitat d’ajornar pel termini d’un any el pagament de la modalitat d’operacions societàries de l’impost de constitució de societats limitades noves empreses, amb la meritació d’interessos de demora però sense aportació de garanties.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *