Augmenten les compravendes d’habitatges i les taxacions hipotecàries per tercer mes consecutiu

Tal com vàrem predir el Juliol passat (veure article) s’està confirmant un fort increment de vendes d’habitatges en el darrer trimestre de l’any que és perceptible també en el nombre de taxacions hipotecàries. El passat octubre es van vendre a Espanya 25.261 habitatges, 12.443 d’elles d’obra nova, un 12,8% més que l’octubre anterior. L’increment és […]

Aumentan las compraventas de viviendas y las tasaciones hipotecarias por tercer mes consecutivo

Tal como predijimos en Julio pasado (ver artículo) se está confirmando un fuerte incremento de ventas de viviendas en el último trimestre del año, perceptible también en el número de tasaciones hipotecarias. El pasado octubre se vendieron en España 25.261 viviendas, 12.443 de ellas de obra nueva, un 12,8% más que en octubre anterior. El […]

Probablemente la mejor opción para tasar una herencia

Siempre que el causante no haya detallado la partición de la herencia en  testamento, los herederos deberán afrontar la árdua tarea de lograr un acuerdo en una justa partición del caudal relicto, esto es, los bienes patrimoniales que forman parte de la herencia. Con el fin de obtener un valor fiable de los bienes inmuebles que concurren […]

Els preus d’oferta han caigut un 1,9% en un mes a Catalunya

Segons dades del portal idealista.com els preus d’oferta d’habitatge usat han caigut a Espanya un 1,6% durant aquest passat mes de novembre. La caiguda des del novembre anterior seria del 10,1%. A Catalunya els preus haurien baixat un 1,9% mensual de mitjana tot i que detallat per províncies i ciutats les variacions serien molt més heterogènies.  […]

Los precios de oferta caen un 1,9% en un mes en Catalunya

Según datos del portal idealista.com los precios de oferta de vivienda usada han caído en España un 1,6% durante este pasado mes de noviembre. La caída desde noviembre anterior sería del 10,1%. En Cataluña los precios habrían bajado un 1,9% mensual en promedio aunque detallado por provincias y ciudades las variaciones serían mucho más heterogéneas. […]

Taxar un Hotel. Taxacions pel mètode d’actualització.

Veure també: Valoració d’hotels amb finalitat de garantia hipotecaria Els edificis hotelers són immobles lligats a una activitat econòmica donat que estan produint o podrien produir ingressos. En aquests casos, en aplicació de l’ordre ECO/805/2003, s’hauran de valorar per aplicació del mètode d’actualització de rendes. Així doncs les seves taxacions es calcularan en funció del valor […]