Comprar o esperar, una diferència de 1.350.-€/any

A partir del proper 1 de Gener de 2011, la Llei d’Economia Sostenible elimina la desgravació per la compra de primera residència per aquelles rendes superiors a 24.107.-€. A la pràctica, qui estigui pensant a comprar un habitatge ha de saber que a partir de l’any que ve podria perdre la desgravació d’uns 28.000.-€, o […]

Comprar o esperar, una diferencia de 1.350 Euros por año

A partir del próximo 1 de Enero de 2011, la Ley de Economía Sostenible elimina la desgravación por la compra de primera residencia para aquellas rentas superiores a 24.107. – €. En la práctica, quien esté pensando en comprar una vivienda debe saber que a partir del próximo año podría perder la desgravación de unos […]

Comprar o esperar, una diferència de 1.350.-€/any

A partir del proper 1 de Gener de 2011, la Llei d’Economia Sostenible elimina la desgravació per la compra de primera residència per aquelles rendes superiors a 24.107.-€. A la pràctica, qui estigui pensant a comprar un habitatge ha de saber que a partir de l’any que ve podria perdre la desgravació d’uns 28.000.-€, o […]

El preu de l’habitatge podria pujar el 4rt trimestre de 2010

Per quart trimestre consecutiu, es desaccelera el descens dels preus de l’habitatge a Catalunya segons les dades de l’INE fetes públiques a 15 de Juny de 2010. Si a primer trimestre de 2009 el descens del preu de l’habitatge, respecte el mateix trimestre de 2008, havia estat del 13,7%, a primer trimestre de 2010 la […]

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

A les acaballes de 2009 s’aprovava la LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administrativesamb una reforma significativa en la regulació de l’impost sobre successions i donacions per a l’any 2010 que inclou qüestions que poden influïr en la determinació de la quantia a pagar: reduccions personals aplicables en la base […]

Nova pròrroga de la Llei del Sòl

La recent aprovació del Reial Decret-Llei 6/2010, de 9 d’Abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, ha modificat el redactat de l’article 2 de la Disposició transitòria tercera la Llei del Sòl. A data 1 de Juliol de 2007 va entrar en vigor l’actual Llei del Sòl, Ley 8/2007, de […]