S’eliminarà la deducció per habitatge habitual

S’eliminarà la deducció per habitatge habitual

Seguint recomanacions del Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea, el Govern estudia eliminar la desgravació per habitatge habitual. Segons la secretària d’Estat de Pressupostos, Marta Fernández Currás “no és la primera vegada que s’ha fet, és una recomanació tradicional de l’FMI sobre Espanya“. De fet, les deduccions per habitatge habitual van ser liquidades en […]

Se eliminará la deducción por vivienda habitual

Se eliminará la deducción por vivienda habitual

Siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, el Gobierno estudia eliminar la desgravación por vivienda habitual.  Según la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás “no es la primera vez que se ha hecho, es una recomendación tradicional del FMI sobre España“. De hecho, las deducciones por vivienda habitual fueron liquidadas […]

Avantatges fiscals per la compra d’habitatges durant el 2012

El notable excés d’oferta immobiliària, sobretot en mans d’entitats financeres, davant l’evident escassetat de demanda està provocant un estancament del mercat immobiliari que afecta la fiabilitat del valor dels immobles i afecta a la confiança que han de tenir els mercats en les entitats financeres. Després de les anteriors iniciatives orientades a la valoració real […]

Ventajas fiscales a la compra de viviendas durante el 2012

El notable exceso de oferta inmobiliaria, sobre todo en manos de entidades financieras, frente a la evidente escasez de demanda está provocando un estancamiento del mercado inmobiliario que afecta a la fiabilidad del valor de los inmuebles y afecta a la confianza que deben tener los mercados en las entidades financieras. Después de las anteriores iniciativas orientadas a la valoración real de estos bienes (ver artículo anterior), el consejo de ministros ha aprobado una nueva propuesta legislativa para acelerar la venta con incentivos fiscales al comprador. De acuerdo con el […]

La Taxació Pericial Contradictòria

Després de cinc anys de davallada continuada dels preus de mercat dels immobles és habitual que les persones a qui s’ha notificat la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament en relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l’impost sobre successions i donacions no estiguin conformes amb la quantificació del […]