Què cal saber sobre les taxacions?

Què cal saber sobre les taxacions?

Taxacions Què és una taxació? La taxació d’un immoble determina el seu valor de mercat entès aquest com el preu més probable que pot esperar rebre un venedor voluntari per part d’un comprador independent en un supòsit de normalitat de mercat. Quan la taxació és hipotecària haurà d’oferir també un valor ajustat sostenible en el […]

5 consells per valorar una herència

5 consells per valorar una herència

La repartició dels béns immobles d’una herència pot ser una font d’amargues disputes si, com en la majoria dels casos, el causant no va detallar la seva partició. En molts casos, arribar a un acord per a una justa divisió dels béns patrimonials que conformen l’herència i preservar la bona relació familiar es converteix en […]

7 preguntes i 7 respostes sobre la plusvàlua municipal

7 preguntes i 7 respostes sobre la plusvàlua municipal

Què és la plusvàlua municipal? La plusvàlua municipal és l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i grava l’increment de valor que experimenten els terrenys urbans en el moment de la transmissió de la propietat o de la constitució o transmissió de drets reals dels terrenys. La base imposable d’aquest impost […]

Taxacions per a Entitats Asseguradores

Taxacions per a Entitats Asseguradores

ARQUITASA Societat de Taxació és una empresa amb dilatada experiència en taxacions per a Entitats Asseguradores per a Cobertura de provisions tècniques (DGS) segons Ordre ECO/805/2003  i en valoracions amb finalitats per a Plans de Comptabilitat d’Entitats Asseguradores d’acord amb el Real Decret 1317/2008. El passat mes de març de 2013 es va publicar l’Ordre ECC/371/2013, […]

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Recomanacions per a l’elecció de Societat de Taxació Les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI) han estat creades a imatge de les REIT (Real Estate Investment Trust) ja existents en altres països d’Europa (Alemanya, França, Anglaterra, Itàlia …) i els Estats Units. Es tracta de societats cotitzades en borsa amb l’objecte social […]

ARQUITASA renova el seu conveni amb el club ICAB

ARQUITASA renova el seu conveni amb el club ICAB

Confiem que la majoria d’advocats coneixen ARQUITASA Societat de Taxació i l’especial atenció que prestem a les relacions amb aquest col·lectiu professional intervenint en assumptes de separacions, successions, patrimonials, fiscals o urbanístics. Sabem la importància que té, en el seu àmbit de treball, la determinació del valor dels bens immobles i que aquests siguin identificats […]