Comencem l’any amb la confirmació, tot i que breu, de la tan esperada pròrroga de la Llei de Sòl. El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público publicat al BOE el 31 de desembre de 2011, modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera del text refós de la Llei del Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, amb la finalitat d’ampliar fins a cinc anys, a comptar de l’entrada en vigor de la Llei 8 / 2007, de 28 de maig , de Sòl, el termini transitori perquè les valoracions dels terrenys que formin part del sòl urbanitzable inclòs en àmbits delimitats per als quals el planejament hagi establert les condicions per al seu desenvolupament, s’efectuïn d’acord amb les regles que estableix la Ley 6/1998 , de 13 d’abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal com van quedar redactades per la Ley 10/2003, de 20 de maig.

El termini transitori inicial va ser ampliat fins al 31 de desembre de 2011 per el Reial Decret Llei 6 / 2010, de 9 d’abril, de mesures per l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, s’extingia el mateix dia de publicació de la nova ampliació que comptarà amb una vida útil d’escassament cinc mesos. La brevetat d’aquest termini i les referències del president del Govern de l’Estat en el seu discurs d’investidura a la valoració prudent d’actius immobiliaris, podria indicar, segons alguns experts, la preparació d’un nou sistema de valoracions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *