112_Plusvalua5_G
Què és la plusvàlua municipal?
La plusvàlua municipal és l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i grava l’increment de valor que experimenten els terrenys urbans en el moment de la transmissió de la propietat o de la constitució o transmissió de drets reals dels terrenys.
La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys (art. 107.1 del TRLRHL)

Qui la paga?
Aquest tribut local l’ha de pagar el propietari que ven un bé immoble urbà. No pas qui compra.

La paguem tots?
No, hi ha exempcions. Entre altres casos queden exempts els béns catalogats, les dacions en pagament, les administracions, les institucions benefico-docents, la Creu Roja, (art. 105.1 i 105.2 del TRLRHL)

Com es calcula?
La base imposable es calcula aplicant un percentatge sobre el valor cadastral del terreny en el moment de la meritació de l’IIVTNU. (Art. 107.2 del TRLRHL)
La quota a pagar es calcularà multiplicant el valor del terreny pel nombre d’anys al llarg dels quals s’ha experimentat l’increment del valor (anys en propietat del transmetent), i pel percentatge anual fixat per l’ajuntament en funció dels períodes de generació de la plusvàlua, dins dels següents límits màxims:
a) Fins a cinc anys: 3,7
b) Fins a 10 anys: 3,5
c) Fins a 15 anys: 3,2
d) Fins a 20 anys: 3

IIVTNU = V. Cadastral del terreny  x  nº anys  x  percentatge d’aplicació

¿Es pot reclamar?
Es pot reclamar quan el valor del terreny no ha patit increments des de la data d’adquisició fins a la data de venda.
A Catalunya, País Basc o Madrid, els jutges ja estan obligant als ajuntaments a retornar l’impost considerant que la inexistència d’increment de valor exclou la meritació.

Llavors, si venc el pis per un import superior, no podré reclamar?
L’impost no grava l’increment del valor del pis si no l’increment del valor del terreny. Cal tenir en compte que els costos de construcció són avui dia molt superiors als de fa, per exemple, deu anys. Per això, ens podem trobar perfectament que un pis venut avui a un preu superior al de la data d’adquisició, tingui un valor del sòl inferior al que tenia en aquesta data i no procedeixi el pagament de l’IIVTNU.

Com comprovo i justifico que no hi ha hagut increment del valor del sòl?
Per obtenir una taxació oficial serà necessari comptar amb els serveis d’una Societat de Taxacions Homologada com ARQUITASA

Foto: c7arquitectes

Pressupost Taxacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *