El Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, concedeix un nou marc regulador comptable en el que es troben obligades totes les mercantils sigui quina sigui la seva forma jurídica, individual o societària. En la segona part del RD es tracten les NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ que inclouen criteris i regles aplicables a diferents transaccions o fets econòmics, així com també a diversos elements patrimonials. Un altre fet destacable és que aquestes normes són d’aplicació obligatòria.

Si ens centrem en les Inversions immobiliàries que en l’apartat 4 diu expressament que se seguiran els mateixos criteris que els relatius a l’apartat 3 Normes particulars sobre immobilitzat material en el qual es detalla la forma de comptabilització de determinats béns entre els que enumera solars sense edificar i construccions. El PGC, respecte al deteriorament d’aquests immobles, fa referència al valor raonable entès com a valor obtingut per comparació:

2.2. Deterioro del valor
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la empresa evaluará si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. Se entiende por unidad generadora de efectivo el grupo identificable más pequeño de activos que genera flujos de efectivo que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la empresa determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.
En caso de que la empresa deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, reducirá en primer lugar el valor contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro superase el importe de éste, en segundo lugar, reducirá en proporción a su valor contable el del resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Per a l’obtenció del valor raonable d’actius immobiliaris caldrà remetre’s a la Ordre ECO/805/2003 de 27 de Març sobre normes de valoració de bens immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres i les modificacions de modificacions incorporades per l’Ordre EHA/3011/2007, com a norma que estableix les normes i mètodes bàsics de valoració amb els que es regeixen les Societats de Taxació homologades i inscrites en el registre especial del Banc d’Espanya com ho és ARQUITASA.

ARQUITASA Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes– està  inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404.  La professionalitat dels nostres serveis, garanteix unes valoracions de qualitat, no només per la nostra independència, sinó també pel rigorós control tècnic que presideix totes i cada una de les nostres actuacions.