El Reial Decret 1317/2008 per el que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats asseguradores fa referència repetidament al valor raonable i aclareix en la disposició addicional primera que aquest haurà de ser calculat dins del marc jurídic vigent. Així doncs, en el que faci referència a la valoració d’actius immobiliaris caldrà remetre’s a la Ordre ECO/805/2003 de 27 de Març sobre normes de valoració de bens immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres i les modificacions de modificacions incorporades per l’Ordre EHA/3011/2007.

Si bé la finalitat de valor raonable per a plans contables o test de deteriorament no és cap de les quatre previstes en aquesta ordre (garantía hipotecària, cobertura de provisions tècniques, patrimoni d’institucions d’inversió col·lectiva immobiliària i patrimoni immobiliari dels Fons de Pensions) sí que ens hem de referir a ella com a norma que estableix les normes i mètodes bàsics de valoració amb els que es regeixen les Societats de Taxació homologades i inscrites en el registre especial del Banc d’Espanya com ho és ARQUITASA.

ARQUITASA Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes– està  inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404.  La professionalitat dels nostres serveis, garanteix unes valoracions de qualitat, no només per la nostra independència, sinó també pel rigorós control tècnic que presideix totes i cada una de les nostres actuacions.