A les acaballes de 2009 s’aprovava la LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administrativesamb una reforma significativa en la regulació de l’impost sobre successions i donacions per a l’any 2010 que inclou qüestions que poden influïr en la determinació de la quantia a pagar: reduccions personals aplicables en la base imposable, reducció addicional aplicable sobre l’excés de base imposable, reducció per adquisició de l’habitatge habitual, escala de gravamen general, i coeficients per patrimoni preexistent i grup de parentiu, el detall de les quals es pot consultar a la Nota informativa de la reforma redactada per l’Àrea d’Estudis i Assistència de l’Agència Tributària de Catalunya.

Més recentment però, i davant la profunditat de la crisi econòmica i amb la voluntat de donar compliment als calendaris específics acordats en l’àmbit de la Unió Econòmica Europea per tal que cadascun dels països que integren la Unió situï el nivell del seu dèficit dins dels marges que preveu el Pacte d’estabilitat i creixement, és a dir, dins del límit del 3% en relació amb el seu producte interior brut, s’ha aprovat el DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. Amb aquest Decret, s’exercita la capacitat normativa reconeguda a la Generalitat de Catalunya sobre l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, ja que s’introdueixen modificacions en els tipus generals. Concretament el redactat del seu article 4 estableix:

Transmissions patrimonials oneroses.
Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica l’article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent:
“En els termes de l’article 49.1.a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de regim comú i ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributaries, s’aproven els tipus de gravamen següents de l’impost de transmissions patrimonials oneroses:
”a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre bens immobles, llev
t dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 8%.
”b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%.
”c) La transmissió de mitjans de transport tributa al tipus del 5%.”

En aquest context, i donats els coeficients i mòduls que dicta la Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per l’any 2010,  és cada vegada més habitual l’existència de divergències amb les comprovacions administratives per al càlcul l’IMPOST de SUCCESSIONS o altres tributs en base al valor de bens immobles, tal com comentàvem en un recent article, i es fa aleshores aconsellable l’obtenció d’una valoració contradictòria a fi de contrarestar el valor aportat per l’Administració.

És bo recordar que la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 18 de desembre, art. 65) i el Reglament general de recaptació (Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, art. 44 i següents) preveuen la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament dels tributs quan la situació de tresoreria de les persones obligades els impedeix efectuar aquest pagament en el termini establert per la normativa, amb la meritació dels interessos de demora corresponents.

La sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament s’ha de presentar dins el termini de sis mesos a comptar des de la data de la defunció (en cas d’herència) o d’un mes a comptar des de la data de la donació.

Llevat dels supòsits en què una norma ho prevegi de manera expressa, l’ajornament o el fraccionament d’un deute meriten interessos de demora des de la data de venciment del termini voluntari d’ingrés. En el cas que la garantia aportada sigui un aval bancari, l’interès de demora exigible és l’interès legal.

Només en cas que l’import a fraccionar sigui superior a 18.000 € s’ha d’aportar aval bancari per la quantia de la quota que resta pendent de pagar més els interessos corresponents que es meritin i el 25 % de la suma de tots dos conceptes.

Si no es pot obtenir l’aval, cal aportar justificant bancari acreditatiu de la impossibilitat d’obtenir-lo oferint hipoteca immobiliària suficient sobre una finca que estigui lliure de càrregues, i aportant el certificat de domini i càrregues, el darrer rebut de l’IBI i una valoració de la finca efectuada per una societat de taxació inscrita en el Registre de Societats de Taxació del Banc d’Espanya, o bé qualsevol altra garantia que l’Administració consideri suficient.

ARQUITASA Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes– està  inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404.  La professionalitat dels nostres serveis, garanteix unes valoracions de qualitat, no només per la nostra independència, sinó també pel rigorós control tècnic que presideix totes i cada una de les nostres actuacions.